Tommy - Dućan na dlanu!

Polityka prywatności

Troska o naszych klientów jest podstawowym wyznacznikiem wszystkich naszych wizji rozwoju, a poczucie zaufania i bezpieczeństwo, które zapewniamy, chcemy nieustannie rozwijać i ulepszać, gwarantując je swoją reputacją, którą budujemy na rynku. W tym zakresie dyrektywa UE o ochronie danych osobowych pomogła nam w sposób bezkompromisowy opracować system, który wszystkim naszym klientom gwarantuje bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych. Zgodnie z polityką prywatności zapewniamy Ci bezpieczeństwo, a Twoje dane osobowe przechowujemy zgodnie z najwyższymi kryteriami i standardami. Dlatego poświęć kilka minut na zapoznanie się z naszą nową polityką prywatności. WSPÓLNIE BUDUJEMY ZAUFANIE.
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI W INTERNECIE

Celem polityki prywatności w Internecie firmy Tommy d.o.o. z siedzibą w Splicie, Domovinskog rata 93 (zwanej dalej: Tommy) jest ochrona prywatności klientów i dbanie o ich dane osobowe, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem UE 2016/679 o ochronie danych osobowych (zwanym dalej: Rozporządzeniem) i Ustawą o wprowadzeniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych NN 42/2018. Dzięki Polityce prywatności w Internecie Tommy w sposób przejrzysty i jawny publikuje stosowane przez siebie sposoby przetwarzania danych osobowych, w pełni zgodne z postanowieniami Rozporządzenia. Naszą podstawową zasadą jest prywatność naszych klientów i ochrona danych osobowych. W celu ochrony Twojej prywatności przestrzegamy następujących zasad:

 • Nie gromadzimy większej ilości danych niż jest to konieczne,
 • Nie wykorzystujemy Twoich danych do celów innych niż wymienione,
 • Nie przechowujemy Twoich danych, jeżeli nie są już potrzebne lub nie ma ku temu ważnej podstawy prawnej,
 • Nigdy nie sprzedajemy, nie udostępniamy, nie rozpowszechniamy ani nie ujawniamy publicznie Twoich danych osobowych,
 • Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim bez Twojej wiedzy,
 • Nie stosujemy zautomatyzowanych technik przetwarzania danych osobowych, które polegają na profilowaniu użytkownika lub mają na celu analizę lub przewidywanie jego osobistych preferencji i zachowań,
 • Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza UE,
 • Nie wykorzystujemy Twoich danych do celów innych niż wymienione,
 • Zapewniamy bezpieczne przechowywanie Twoich danych osobowych.  

Ważne jest, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności w Internecie, dlatego mamy nadzieję, że poświęcisz na to czas i uwagę. Staraliśmy się napisać ją w jak najbardziej jasny i zrozumiały dla wszystkich sposób, chcąc uzyskać Twoje pełne zaufanie co do traktowania przez nas Twoich danych osobowych.

Dane osobowe
Zgodnie z Rozporządzeniem dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”), a możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna lub osoba, której dane dotyczą, o której mowa w Rozporządzeniu, to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio.

Przetwarzanie
Zgodnie z Rozporządzeniem przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Gromadzenie danych
Tommy gromadzi wyłącznie dane osobowe, które wprowadzasz i przesyłasz z własnej woli. Dane gromadzone są za pośrednictwem dostępnych formularzy internetowych do otrzymywania powiadomień (newslettera) lub poprzez kontakt z naszymi pracownikami. Gromadzimy dane w celu nawiązania kontaktu i innych wyraźnie określonych celach na podstawie Twojej zgody. Część danych zbieramy automatycznie za pośrednictwem plików cookie, o których więcej dowiesz się w sekcji plików cookie.

Cel i wgląd
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do wyżej wymienionych celów. W procesie przetwarzania udostępniamy je renomowanym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, które działają zgodnie z Rozporządzeniem. Ze względu na lepsze doświadczenia użytkowników w świadczeniu naszych usług, jako partnerów wybraliśmy agencję marketingową Remake, Google i Facebook.

Pliki cookie
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, które reprezentują informacje umieszczone na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym podczas przeglądania strony internetowej. Ich celem jest dostosowanie naszej strony internetowej, aby zapewniła Ci jak najlepsze wrażenia i służyła jako skuteczne źródło niezbędnych informacji. Pliki cookie używane w naszej witrynie można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

 • standardowe pliki cookie, które pozwalają dostosować interfejs przeglądarki - całkowicie anonimowe
 • dodatkowe pliki cookie, które pozwalają nam dostosowywać działania marketingowe do Twoich potrzeb - wykorzystujemy je wyłącznie na podstawie Twojej zgody.

Dodatkowe pliki cookie
Na podstawie Twojej zgody uzyskujemy informacje na temat zainteresowań osoby odwiedzającej stronę Tommy w celu monitorowania zainteresowania odwiedzającego poszczególnymi usługami. Dzięki temu możemy dostarczać Ci informacje marketingowe dostosowane do Twoich zainteresowań. Dodatkowe pliki cookie, których używamy, to pliki cookie Google AdWords i Facebook i wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie http://www.aboutcookies.org.uk/ Zawsze możesz wyłączyć pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Przechowywanie i ochrona
Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem. Tommy stale podejmuje wszelkie uzasadnione środki techniczne i organizacyjne w celu zachowania bezpieczeństwa Twoich danych i wymaga tego od wszystkich podmiotów zewnętrznych. Dostęp do Twoich danych osobowych jest ograniczony, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, zmianie lub niewłaściwemu wykorzystaniu.

Twoje prawa
Zapewniamy Ci warunki do decydowania o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Przede wszystkim umożliwiamy Ci skorzystanie z następujących praw:

Prawo dostępu do danych
Masz prawo zażądać potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane, a jeśli tak, uzyskać dostęp do tych danych. W przypadku, gdy przetwarzamy dużą ilość danych dotyczących Ciebie, możemy poprosić Cię o uściślenie Twojej prośby o przekazanie konkretnych grup danych, które przetwarzamy na Twój temat.

Prawo do sprostowania
W przypadku, gdy zauważysz, że Twoje dane osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe lub niekompletne lub chcesz je zmienić, masz prawo zażądać ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. W celu zapewnienia, że zawsze przetwarzamy wyłącznie prawidłowe dane osobowe, konieczne jest niezwłoczne powiadomienie nas o wszelkich zmianach tych danych.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Żądanie usunięcia danych osobowych może nastąpić na przykład w przypadku cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy Twoje dane nie są już potrzebne w celu, w którym zostały zgromadzone lub w jakikolwiek sposób przetwarzane. Pamiętaj jednak, że nie będziemy mogli usunąć Twoich danych, jeśli będą konieczne do spełnienia zobowiązań prawnych, zobowiązań umownych i innych podstaw prawnych wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Przysługuje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, z którego możesz skorzystać, jeżeli wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych, kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych osobowych lub zgodność z prawem ich przetwarzania, ale nie chcesz, aby dane zostały usunięte lub są Ci jeszcze potrzebne w celu dochodzenia roszczeń prawnych.

Prawo do przenoszenia danych
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania zawartej z Tobą umowy, a jednocześnie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać dane osobowe, które od Ciebie otrzymaliśmy. Jeśli tego zażądasz, przekażemy Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie wykonalne.

Prawo do sprzeciwu
W każdym momencie, ze względu na szczególną sytuację, masz prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, co spowoduje ograniczenie przetwarzania. Usuniemy również te dane i zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że istnieją uzasadnione podstawy prawne do ich przechowywania. Ponadto masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Po wniesieniu sprzeciwu Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w wskazanym celu.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Na terytorium Republiki Chorwacji organem nadzorczym jest Agencja Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą pod adresem: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000. 000.

Prawo do wycofania zgody
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez żadnych konsekwencji. Możesz zażądać spełnienia tych praw:

 • Listem poleconym (z oznaczeniem „Ochrona danych”) lub
 • Osobiście, pod wskazanym adres w godzinach pracy
 • dni robocze 8:00 - 15:00

Tommy d.o.o.
Domovinskog rata 93
21000 Split
 

Więcej informacji na temat realizacji swoich praw możesz uzyskać drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zastita-podataka@tommy.hr

Uwaga – przy składaniu wniosku wymagana jest identyfikacja wnioskodawcy.

 • jeśli wyślesz do nas wniosek listownie, dołącz czytelną kopię ważnego dowodu osobistego, a w razie potrzeby ważne pełnomocnictwo
 • jeśli przyjeżdżasz osobiście, weź ze sobą dowód osobisty, a w razie potrzeby ważne pełnomocnictwo

Identyfikacja jest konieczna, aby chronić Cię jako właściciela Twoich danych osobowych.

Kontakt
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem:

Tommy d.o.o.
Domovinskog rata 93
21000 Split
Z oznaczeniem „Ochrona danych“

 
Dokument zaktualizowano 01.12.2019.


Stały kurs wymiany1 € =7,53450 kn