Ogólne warunki zakupów

OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z USŁUG SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

Artykuł 1.

1.1. TOMMY d.o.o. z siedzibą w Splicie, Domovinskog rata 93, OIB: 00278260010 (zwana dalej: Spółką) jest operatorem systemu sprzedaży internetowej Tommy. System sprzedaży internetowej Tommy jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.tommy.hr oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej Tommy. Aplikacja mobilna Tommy (zwana dalej: Aplikacją mobilną Tommy) jest bezpłatna i można ją pobrać i zainstalować na urządzeniach z systemem iOS i Android. Usługa ta ma na celu umożliwienie klientom rejestracji w systemie sprzedaży internetowej Tommy oraz zakupu towarów Spółki przez Internet.

1.2. Niniejsze Ogólne warunki korzystania z usługi sprzedaży internetowej Tommy (zwane dalej: Warunkami ogólnymi) regulują prawa i obowiązki Spółki i zarejestrowanego użytkownika oraz prawidłowy sposób korzystania z systemu sprzedaży internetowej Tommy.

1.3. System sprzedaży internetowej Tommy oferuje swoim Klientom dwa sposoby dostawy zakupionego towaru w formie usług dodatkowych:

 • usługa „Odbiór“ która umożliwia klientom odbiór towarów zakupionych przez Internet w wybranym sklepie (zwana dalej: Odbiór),
 • usługa „Dostawa“ która umożliwia klientom dostawę towarów zakupionych przez Internet na wybrany adres (zwana dalej: Dostawa).

1.4. Możliwość zakupu towarów z asortymentu Spółki jest dostępna dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników, którzy mają dostęp do strony internetowej Spółki www.tommy.hr lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej Tommy w sposób i na warunkach określonych w niniejszych Warunkach ogólnych. Towary dostępne w sprzedaży internetowej Tommy obejmują wszystkie produkty oferowane przez Tommy w sprzedaży internetowej w momencie składania zamówienia.

1.5. Terminy użyte w niniejszych Warunkach ogólnych, które mają wyróżnik rodzajowy, są stosowane neutralnie i odnoszą się w równym stopniu do płci męskiej i żeńskiej.

1.6. Dostępna dokumentacja dotycząca rejestracji użytkownika, a także komunikacja odbywa się przede wszystkim w języku chorwackim.

1.7. Zarejestrowany użytkownik to osoba fizyczna, która posiada konto w systemie sprzedaży internetowej Tommy (zwana dalej: Zarejestrowanym użytkownikiem)

1.8. Zarejestrowanym użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Republiki Chorwacji.

1.9. Klient to Zarejestrowany użytkownik który zamawia i płaci za towary Spółki za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej Tommy (zwany dalej: Klientem). Tylko Zarejestrowany użytkownik może uzyskać status Klienta i nabywa go w momencie potwierdzenia Zamówienia.

1.10. Zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi Warunkami ogólnymi oraz innymi dokumentami, do których odnoszą się Warunki ogólne. Obowiązujące Warunki ogólne, a także dokumenty, do których się odnoszą, są publicznie dostępne na stronie internetowej Spółki www.tommy.hr. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków ogólnych, o czym poinformuje Zarejestrowanych użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na wspomnianej stronie internetowej.

1.11. Jeśli nadal korzystasz z przeglądarki internetowej systemu sprzedaży internetowej Tommy lub aplikacji mobilnej Tommy po opublikowaniu zmienionych Warunków ogólnych, uznaje się, że akceptujesz nowe Warunki ogólne Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje wynikające ze zmian w treści przeglądarki internetowej, a także za szkody wyrządzone Zarejestrowanym użytkownikom, Klientom lub osobom trzecim z powodu takich zmian.

1.12. Automatyczna wiadomość e-mail to wiadomość e-mail, która jest automatycznie generowana przez system i którą Zarejestrowany użytkownik lub Klient otrzymał na adres e-mail, użyty do rejestracji w systemie sprzedaży internetowej Tommy w przypadkach takich jak zmiana danych, potwierdzenie zamówienia itp. (zwana dalej: Automatyczną wiadomością e-mail), niezależnie od tego, czy Zarejestrowany użytkownik uzyskuje dostęp do systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, czy aplikacji mobilnej. Należy pamiętać, że automatyczna wiadomość e-mail jest generowana maszynowo, a odpowiedzi wysłane na taki adres NIE BĘDĄ odczytywane.

1.13. Dostawa/Odbiór towaru definiuje się jako moment, w którym Klient odbiera zamówiony towar w wybranym sklepie, lub też moment, w którym zamówiony towar zostaje dostarczony i przekazany Klientowi pod wybranym adresem (zwane dalej: Dostawą lub Odbiorem).

WARUNKI ZAKUPU I WŁAŚCIWE KORZYSTANIE Z SYSTEMU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ TOMMY:

Artykuł 2.

2.1. Niniejsze Warunki ogólne określają warunki zakupu i prawidłowego korzystania z systemu sprzedaży internetowej Tommy w procesie rejestracji, zamawiania, płatności, dostawy, odbioru i reklamacji towarów i są zdefiniowane w następujących etapach:

 • Rejestracja użytkownika,
 • Zamawianie towaru,
 • Zapłata za zamówiony towar,
 • Dostawa towaru,
 • Odbiór,
 • Zwrot/Reklamacja.

Rejestracja użytkownika

2.2.1 Z usług systemu sprzedaży internetowej Tommy mogą korzystać wyłącznie Zarejestrowani użytkownicy. Aby użytkownik mógł zarejestrować się w systemie sprzedaży internetowej Tommy, konieczne jest posiadanie osobistego adresu e-mail i postępowanie zgodnie z instrukcjami rejestracji na stronie internetowej Spółki. Rejestracja użytkownika jest warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy sprzedaży.

2.2.2 Rejestrować się i korzystać z usług systemu sprzedaży internetowej Tommy mogą wyłącznie osoby fizyczne powyżej 18 roku życia zamieszkałe na terytorium Republice Chorwacji. Po zakończeniu procesu rejestracji uzyskuje się status Zarejestrowanego użytkownika.

2.2.3 Pełna rejestracja użytkownika w systemie sprzedaży internetowej Tommy jest możliwa pod warunkiem, że użytkownik zapoznał się i zaakceptował w całości niniejsze Warunki ogólne oraz zapoznał się z Polityką prywatności. Rejestrując się w systemie sprzedaży internetowej Tommy, użytkownik potwierdza w podanym polu, klikając myszką, że zgadza się na Warunki ogólne w całości i że zapoznał się z Polityką prywatności.

2.2.4 Użytkownicy, którzy w procesie rejestracji nie zaakceptowali i nie zaznaczyli opcji, że zgadzają się na niniejsze Warunki ogólne oraz opcji, że zapoznali się z Polityką prywatności, nie mogą zarejestrować się w systemie sprzedaży internetowej Tommy.

2.2.5 Obowiązkowe dane rejestracyjne użytkownika to: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

2.2.6 Adres e-mail i numer telefonu komórkowego podane przez Zarejestrowanego użytkownika w procesie rejestracji nie mogą być przypisane do żadnego innego konta.

2.2.7 Wielokrotna rejestracja jest niedozwolona.

2.2.8 Obowiązkowe dane, które użytkownik wprowadza w procesie rejestracji w systemie sprzedaży internetowej Tommy, są później wykorzystywane jako kanał komunikacji Spółki z Zarejestrowanym użytkownikiem, a mianowicie e-mail i/lub telefon komórkowy lub SMS - wiadomość tekstowa.

2.2.9 W momencie rejestracji w systemie sprzedaży internetowej Tommy dla zarejestrowanego użytkownika tworzone jest konto chronione hasłem. Konto użytkownika stanowi podstawę rejestracji i zawiera wszystkie dane związane z nazwą Zarejestrowanego użytkownika. Dostęp do konta użytkownika można uzyskać wyłącznie za pomocą przeglądarki internetowej w systemie sprzedaży internetowej Spółki Tommy pod adresem www.tommy.hr lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej Tommy.
Zarejestrowany użytkownik ma następujące opcje: zarządzanie kontem użytkownika oraz ustawieniami związanymi ze zmianą danych użytkownika, a mianowicie: zmiana adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego, wybór sklepu do odbioru zamówienia. W ramach konta użytkownika Zarejestrowany użytkownik ma możliwość podglądu statusu bieżących zamówień, statusu płatności, historii zamówień, listy produktów promocyjnych, ulubionych produktów, może również zapisać swoją kartę płatniczą, a jeśli jest członkiem Programu lojalnościowego ma możliwość podglądu zebranych punktów i ich wydawania.

2.2.10 Zarejestrowany użytkownik edytuje i korzysta z osobistego konta użytkownika, edytuje i korzysta z niego samodzielnie, dobrowolnie decyduje, czy w systemie zapisać się do biuletynów/newsletterów z ofertami promocyjnymi. Każdy Zarejestrowany użytkownik będzie otrzymywał od Spółki pocztą elektroniczną nowości i informacje o cotygodniowych promocjach, a oferty promocyjne za pośrednictwem biuletynów/newsletterów przesyłanych drogą elektronicznych otrzymywać będą wyłączni ci Zarejestrowani użytkownicy, którzy w systemie wybrali/włączyli dodatkową opcję ich otrzymywania.

2.2.11 Zarejestrowany użytkownik odpowiada za dokładność i kompletność danych wprowadzonych podczas rejestracji i zakupu. W przypadku zmiany danych dostępowych wprowadzonych podczas rejestracji lub zakupu, Zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji konta użytkownika w systemie sprzedaży internetowej Tommy.

2.2.12 Po rejestracji lub aktywacji konta użytkownika lub zmianie danych konta użytkownika (adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego, hasła itp.) Zarejestrowany użytkownik otrzymuje Automatyczną wiadomość e-mail od Spółki z Potwierdzeniem aktywacji lub dokonanej zmiany. Automatyczna wiadomość e-mail z Potwierdzeniem jest wysyłana w momencie aktywacji lub zmiany.

2.2.13 Zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany do zachowania hasła użytkownika w tajemnicy. Wszystkie działania wykonane przy wykorzystaniu danych dostępowych uznaje się za działania Zarejestrowanego użytkownika. Zarejestrowany użytkownik musi podać dokładne informacje podczas rejestracji i zaktualizować swoje konto użytkownika; zmienić hasło, jeśli zostało ono złamane lub podejrzewa jego złamanie; korzystać z usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.2.14 Wszelkie interakcje Zarejestrowanego użytkownika ze Spółką, które mają miejsce za pośrednictwem konta użytkownika lub poczty elektronicznej, przypisuje się Zarejestrowanemu użytkownikowi. Dotyczy to również sytuacji, w których osoby trzecie działały za pośrednictwem konta Zarejestrowanego użytkownika lub w których osoby trzecie miały dostęp do konta użytkownika z powodu niewłaściwego postępowania Zarejestrowanego użytkownika. Zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Spółkę o nieupoważnionym wykorzystaniu jego konta i zmienić hasło dostępu do swojego konta jeśli istnieje podejrzenie, że jego konto i/lub adres e-mail są używane przez osoby trzecie.

Zamawianie towaru

2.3.1 Towar zamawia się drogą elektroniczną. Przed rozpoczęciem zamówienia Zarejestrowany Użytkownik musi wybrać w systemie sposób dostawy towarów i adres dostawy, wybierając żądaną usługę, a mianowicie usługę Odbiór lub Dostawa.

2.3.2 Po kliknięciu myszą w ikonę „Dodaj do koszyka” lub „Dodaj”, wybrany towar zostaje dodany do koszyka. Towar uważa się za zamówiony w momencie, gdy Zarejestrowany użytkownik zakończy cały proces zakupu.

2.3.3 Z chwilą potwierdzenia zamówienia Zarejestrowany użytkownik nabywa status Klienta.

2.3.4 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność wszystkich danych wprowadzonych podczas zakupu towaru.

2.3.5 System sprzedaży internetowej Tommy zapewnia Klientowi i Zarejestrowanemu użytkownikowi takie możliwości, jak:

 • Oferta,
 • Wyszukiwanie produktów,
 • Przegląd produktów w promocji,
 • Przegląd ulubionych,
 • Przekazanie zamówienia,
 • Przegląd poprzednich zamówień,
 • Anulowanie zamówień,
 • Zmiana danych konta użytkownika.

2.3.6 Po utworzeniu i potwierdzeniu zamówienia Zarejestrowany użytkownik otrzymuje Automatyczną wiadomość e-mail z Potwierdzeniem, że zamówienie zostało przyjęte przez Spółkę. Automatyczna wiadomość e-mail jest wysyłana do Zarejestrowanego użytkownika w momencie potwierdzenia zamówienia.

2.3.7 Klient w zamówieniu wskazuje sposób dostawy, wybierając jedną z dostępnych usług: „Odbiór” lub „Dostawa”.

2.3.8 Spółka zobowiązuje się dostarczyć wszystkie zamówione towary, które w momencie dostawy znajdują się na stanie sklepu, w którym Zarejestrowany klient odbiera zamówienie, lub dostarczyć wszystkie zamówione przez Klienta towary, które w momencie dostawy znajdują się na stanie sklepu, z którego realizowana jest dostawa zamówionych towarów. W przypadku braku zamówionego produktu na stanie sklepu, w którym odbierany jest towar lub z którego realizowana jest dostawa, Spółka powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub pisemnie. Wszystkie pozostałe zamówione produkty zostaną dostarczone do Klienta.

2.3.9 Ceny produktów wyrażone są w walucie krajowej Republiki Chorwacji i zawierają podatek VAT. Opłata za towar naliczana jest według cen obowiązujących w dniu złożenia zamówienia, bez względu na wybraną datę odbioru lub datę dostawy towaru pod wskazany adres.

2.3.10 Spółka zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku podejrzenia nadużycia.

2.3.11 Zdjęcia produktów na stronie systemu sprzedaży internetowej Tommy mają charakter ilustracyjny, a zdjęcie ilustrujący towar na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej może nie w pełni odpowiadać rzeczywistemu wyglądowi i zawartości towarów. W przypadku rozbieżności pomiędzy produktem przedstawionym na zdjęciu i dostarczonym produktem, Klient nie może powoływać się na wady materiałowe produktu.

2.3.12 Firma publikuje w systemie sprzedaży internetowej Tommy dokładne i aktualne informacje, ale nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność takich informacji.

2.3.13 Zakupów można dokonywać wyłącznie w ilościach odpowiednich dla gospodarstw domowych.

2.3.14 W zależności od decyzji Spółki, promocyjna sprzedaż towaru za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej Tommy może, ale nie musi być taka sama jak w sklepach, tj. w ramach zwykłego kanału sprzedaży.

Płatność za towar

2.4.1 Kupujący zobowiązuje się zapłacić Spółce za zamówiony towar przy użyciu jednej z metod płatności wymienionych na stronie internetowej Spółki, a mianowicie: online lub przy odbiorze w punkcie sprzedaży Spółki (gotówką lub kartą). Wyjątkiem jest korzystanie z usługi „Dostawa”, przy której nie ma opcji płatności gotówką, płatność odbywa się wyłącznie online. Paragon za zakupiony towar zostanie wystawiony przy dostawie towaru.

2.4.2 Za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej Tommy, Kupujący może zażądać wystawienia faktury. Postanowienia niniejszych Warunków regulujące wystawianie i dostarczanie paragonów stosuje się analogicznie do faktur.

Ważony koszt zmienny

2.5.1 Cena na zamówieniu stanowi nasz szacunek, jaka będzie wartość Twojego zamówienia w dniu odbioru lub dostawy. Może się zdarzyć, że kwota paragonu będzie nieznacznie odbiegać od kwoty obejmującej całkowity ważony koszt zmienny, przedstawionej na zamówieniu i na potwierdzeniu zamówienia w systemie sprzedaży internetowej Tommy.

2.5.2 Paragon końcowy może różnić się od ceny podanej na zamówieniu: Ważony koszt zmienny dla towarów ważonych to cena towarów takich jak sery, salami oraz owoce i warzywa, za które płaci się według wagi a nie za sztukę. Przykład: cena konkretnego salami może być podana za 200 gramów, a my dostarczymy Klientowi wybrane przez niego salami, którego masa może być inna. Odchylenia masy są minimalne, co oznacza, że możesz dostać kilka gramów więcej lub mniej, a cena zostanie obliczona zgodnie z dokładną masą dostarczonego Ci produktu.

Dostawa zamówienia / towaru z wyborem usługi „Dostawa”

2.6.1 Przy korzystaniu z usługi „Dostawa” nie ma opcji płatności gotówką, płatność odbywa się wyłącznie online.

2.6.2 Zamówienia składane w ramach usługi „Dostawa” realizowane są przez Spółkę za pośrednictwem własnych dostawców lub firm partnerskich na wskazany adres.

2.6.3 W przypadkach, gdy dostawa jest realizowana przez firmy partnerskie (zwane dalej: Dostawcami zewnętrznymi), Dostawcy zewnętrzni ponoszą pełną odpowiedzialność za realizację dostawy zamówienia od chwili jej odbioru do chwili dostarczenia na adres Klienta. Dostawca zewnętrzny ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwej lub niedokładnej dostawy (niewłaściwa obsługa, nieodpowiednie opakowanie transportowe, nieodpowiednia temperatura itp.), a także w przypadku, gdy dostawa nie została zrealizowana na rzecz Klienta w całości lub w części, co nie wyklucza zastosowania innych możliwych postanowień niniejszego artykułu.

2.6.4 Zamówienia, dla których wybrano usługę Dostawa zostaną dostarczone w dostępnych terminach dostaw wskazanych w procesie składania zamówienia:

 • zamówienia złożone do godziny 6:00 mogą zostać dostarczone najwcześniej tego samego dnia od godziny 9:00, jeżeli dostępne są jeszcze wolne terminy,
 • zamówienia złożone do godziny 13:00 mogą zostać dostarczone najwcześniej tego samego dnia po godzinie 17:00,
 • zamówienia złożone po godzinie 13:00 mogą zostać dostarczone dopiero w następnym dniu roboczym.

2.6.5 W przypadku, gdy wartość złożonego zamówienia, dla którego wybrano usługę Dostawa jest mniejsza niż 55,00 €, Spółka nalicza dodatkowy koszt dostawy zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie internetowej Spółki. Cena dostawy jest wyraźnie wskazana przy wyborze terminu dostawy.

2.6.6 Zamówiony towar zostanie spakowany w taki sposób, aby nie mógł zostać uszkodzony w standardowym transporcie.

2.6.7 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy odbiorze, a wszelkie widoczne uszkodzenia ma obowiązek niezwłocznie zgłosić i odmówić odbioru uszkodzonego towaru.

2.6.8 Przy odbiorze zamówienia Dostawca zewnętrzny jest zobowiązany do skontrolowania towaru, a ewentualne widoczne uszkodzenia ma obowiązek natychmiast zgłosić i odmówić odbioru uszkodzonego towaru.

2.6.9 Przy płatności kartą Klient otrzyma Automatyczną wiadomość e-mail z Potwierdzeniem statusu płatności kartą, tj. Potwierdzeniem, że transakcja została zrealizowana lub informacją, że na koncie nie ma wystarczających środków do realizacji transakcji.

2.6.10 Po dokonaniu płatności i otrzymaniu zamówienia, Klient otrzymuje drukowany paragon. Oprócz zwykłego paragonu Klient może zażądać wystawienia faktury, przy czym w aplikacji musi podać następujące dane firmy/osoby prawnej: imię i nazwisko właściciela firmy i nazwę firmy, a dla spółek nazwę spółki, adres, kod pocztowy, miejscowość, państwo i NIP firmy (właściciela)/spółki. Klient otrzyma od Spółki Automatyczną wiadomość e-mail z Potwierdzeniem realizacji dostawy towaru.

2.6.11 Zamówienie może odebrać Klient lub osoba trzecia wskazana przez Klienta na podstawie kodu QR, który Klient otrzymał do danego zamówienia.

2.6.12 Zamówienie, które zawiera alkohol, wyroby tytoniowe i podobne produkty, których nie wolno sprzedawać osobom nieletnim, może odebrać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przeciwnym razie Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z takiego odbioru.

2.6.13 Jeżeli Klient nie odbierze towaru w momencie dostawy lub odmówi jego odebrania bez ważnej przyczyny, Spółka zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotu kosztów obsługi i kosztów transportu oraz odszkodowania za łatwo psujące się towary objęte zamówieniem.

Odbiór zamówienia / towaru z wyborem usługi „Odbiór”

2.7.1 Zamówienia złożone w ramach usługi Odbiór można odebrać w miejscu wskazanym w zamówienia, w każdy dzień roboczy, sobotę i niedzielę w godzinach pracy sklepu, w którym odbiera się zamówienie.

2.7.2 Zamówienia, dla których wybrano usługę Odbiór zostaną dostarczone w dostępnych terminach dostaw wskazanych w procesie składania zamówienia:

 • zamówienia złożone do godziny 07:00 mogą zostać odebranego tego samego dnia po godzinie 09:00,
 • zamówienia złożone do godziny 17:00 mogą zostać odebrane tego samego dnia nie później niż 1 godzinę przed końcem godzin pracy sklepu,
 • zamówienia złożone po godzinie 17:00 mogą zostać odebrane w następnym dniu roboczym.

2.7.3 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy odbiorze, a wszelkie widoczne uszkodzenia ma obowiązek niezwłocznie zgłosić i odmówić odbioru uszkodzonego towaru.

2.7.4 Przy płatności kartą Klient otrzyma Automatyczną wiadomość e-mail z Potwierdzeniem statusu płatności kartą, tj. Potwierdzeniem, że transakcja została zrealizowana lub informacją, że na koncie nie ma wystarczających środków do realizacji transakcji. Paragon otrzymuje przy dostawie zamówienia.

2.7.5 Po odbiorze zamówienia i dokonaniu płatności, Klient otrzymuje drukowany paragon. Oprócz zwykłego paragonu Klient może zażądać wystawienia faktury, przy czym w aplikacji musi podać następujące dane firmy/osoby prawnej: imię i nazwisko właściciela firmy i nazwę firmy, a dla spółek nazwę spółki, adres, kod pocztowy, miejscowość, państwo i NIP firmy (właściciela)/spółki. Klient otrzyma od Spółki Automatyczną wiadomość e-mail z Potwierdzeniem realizacji dostawy towaru. Automatyczna wiadomość e-mail z Potwierdzeniem jest wysyłana do Klienta w momencie zawarcia transakcji na dostawę.

2.7.6 Zamówienie może odebrać Klient lub osoba trzecia wskazana przez Klienta na podstawie kodu QR, który Klient otrzymał do danego zamówienia.

2.7.7 Zamówienie, które zawiera alkohol, wyroby tytoniowe i podobne produkty, których nie wolno sprzedawać osobom nieletnim, może odebrać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przeciwnym razie Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z takiego odbioru.

2.7.8 Jeżeli Klient nie odbierze towaru w momencie dostawy lub odmówi jego odebrania bez ważnej przyczyny, Spółka zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotu kosztów obsługi i kosztów transportu oraz odszkodowania za łatwo psujące się towary objęte zamówieniem.

Reklamacje i zwroty

2.8.1 Klient ma prawo do złożenia reklamacji i zwrotu towaru w następujących przypadkach:

 • w przypadku dostarczenia przez Spółkę towaru, którego Klient nie zamówił (na przykład: niewłaściwego produktu);
 • w przypadku dostarczenia przez Spółkę towaru wadliwego,

2.8.2 Jeżeli Klient chce złożyć wniosek o zwrot towaru z uzasadnionych przyczyn, zobowiązany jest przesłać pisemną reklamację pocztą elektroniczną na adres: potrosacki-servis@tommy.hr. , pocztą tradycyjną na adres: Tommy d.o.o., Služba za upravljanje odnosa s kupcima, Domovinskog rata 93, 21 000 Split, Chorwacja lub wypełnić formularz dostępny w każdym sklepie Tommy. Wszelkie reklamacje Klienta dotyczące towaru lub usługi należy zgłaszać w formie pisemnej na wskazane adresy.

2.8.3 Przy składaniu reklamacji Klient ma obowiązek podać numer telefonu kontaktowego, numer zamówienia, numer konta, opis czego dotyczy reklamacja (na przykład: w przypadku reklamacji dotyczącej żywności prosimy Klientów o uściślenie lub przesłanie zdjęć towaru).

2.8.4 Po otrzymaniu reklamacji Spółka wyśle Automatyczną wiadomość na adres e-mail, z którego wysłano reklamację, z Potwierdzeniem otrzymania reklamacji i odpowie na złożoną reklamację w terminie 15 dni od dnia jej otrzymania zgodnie z art. 10 „Ustawy o ochronie konsumentów” (N.N. 41/14, 110/15, 14/19).

2.8.5 Jeżeli Spółka stwierdzi, że reklamacja Klienta jest uzasadniona, Klient ma prawo do częściowego rozwiązania umowy (w odniesieniu do produktu/produktów, które były przedmiotem reklamacji) oraz do zwrotu zapłaconej kwoty lub wymiany na właściwy, nieuszkodzony i ważny produkt lub bon podarunkowy w kwocie równej co najmniej wysokości zapłaconej kwoty, którą Klient będzie mógł wykorzystać przy następnych zakupach.

2.8.6 Spółka akceptuje zwrot uszkodzonego, wadliwego lub nieprawidłowo dostarczonego towaru, jeżeli ustalono, że reklamacja Klienta jest uzasadniona i że Klient nie miał wpływu na wadliwość, uszkodzenie lub jakikolwiek inny brak towaru. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klienta, koszt wymiany produktu na nowy ponosi w całości Spółka.

2.8.7 Po otrzymaniu towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia świeżych lub łatwo psujących się produktów (warzywa, owoce itp.) i jeśli podczas kontroli stwierdzi, że ich stan nie odpowiada standardom sanitarnym lub mają zmienione właściwości organoleptyczne (smak, zapach, kolor itp.) lub nie nadają się do spożycia do reklamowania, ma obowiązek zareklamować je w ciągu 24 godzin, licząc od momentu ich odbioru lub dostawy. Ponieważ mowa tu o świeżych, łatwo psujących się produktach z krótkim terminem ważności, Spółka nie jest w stanie przyjąć reklamacji po upływie podanego terminu.

2.8.8 Klient nie ma prawa do zwrotu towaru w następujących przypadkach:

 • jeżeli upłynął termin ważności produktu, a Klient otrzymał produkt z ważnym terminem ważności,
 • jeśli produkt jest otwarty i nie upłynął jego termin ważności, jest w dobrym stanie i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia.

2.8.9 W przypadku otrzymania przez Spółkę od konsumenta końcowego reklamacji lub zażalenia, które dotyczy prawidłowości, odpowiedniości i prawidłowości dostawy lub niedostarczenia zamówienia, niezwłocznie przekaże je na adres e-mail Dostawcy zewnętrznego.

2.8.10 Dostawca zewnętrzny zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty wartości produktu z zamówienia, jeżeli zamówienie zostało zeskanowane i należycie odebrane przez jego pracownika, a zamówienie lub poszczególne produkty nie zostały dostarczone do klienta ani zwrócone do miejsca wyjazdu lub odbioru zamówienia od Spółki.

PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZED ODBIOREM LUB DOSTAWĄ):

Artykuł 3.

3.1. Klient ma prawo anulować bezpłatnie złożone zamówienie, tj. zamówienie, które nie zostało mu jeszcze dostarczone, nie później niż 2 godziny przed planowanym terminem odbioru lub dostawy zamówienia.

3.2. W przypadku anulowania zamówienia Spółka przekaże Klientowi drogą mailową Automatyczną wiadomość e-mail z Potwierdzeniem anulacji zamówienia. Automatyczna wiadomość e-mail z Potwierdzeniem jest wysyłana do Klienta w momencie anulowania zamówienia.

3.3. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą za zamówienie, Spółka dokona zwrotu wpłaconych środków w pełnej wysokości.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Artykuł 4.

4.1. Usługi świadczone przez system sprzedaży internetowej Tommy nie obejmują kosztów ponoszonych przez Ciebie przy użyciu sprzętu komputerowego i innego sprzętu elektronicznego (urządzeń elektronicznych) oraz usług dostępu do naszej strony. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za koszty połączeń telefonicznych, przesyłu danych lub jakiekolwiek inne koszty, które mogą wystąpić podczas zamawiania lub przeglądania/przeszukiwania stron internetowych oraz korzystania z aplikacji mobilnej Tommy.

4.2. Z wyjątkiem przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody (materialne lub niematerialne) poniesione w następujących sytuacjach;

 • z powodu kradzieży i/lub nieuprawnionego użycia konta Zarejestrowanego użytkownika,
 • z uwagi na sytuację, w której czasowo niemożliwe jest korzystanie z systemu sprzedaży internetowej Tommy,
 • z powodu czynności lub aktywności samego Zarejestrowanego użytkownika, w tym działań osób trzecich, którym Zarejestrowany użytkownik udzielił dostępu do konta użytkownika.

4.3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność danych podanych podczas rejestracji użytkownika oraz ewentualne szkody (materialne lub niematerialne), które mogą w związku z tym powstać.

4.4. Zawartość strony internetowej Tommy i aplikacji mobilnej Tommy jest chroniona, a Spółka ma wyłączne prawa do korzystania z niej. W przypadku jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystania treści zawartych na stronie internetowej Spółki, wszystkie zainteresowane strony są zobowiązane do wcześniejszego skontaktowania się ze Spółką pocztą elektroniczną pod adresem: web-trgovina@tommy.hr lub pod bezpłatnym numerem telefonu: 0800 0203.

4.5. Spółka dąży do zapewnienia jak najlepszej oferty towarów i usług, ale nie może zagwarantować, że usługi sprzedaży online zaspokoją potrzeby Zarejestrowanego użytkownika.

4.6. Odpowiedzialność za wady materiałowe będzie rozstrzygana na mocy Ustawy o zobowiązaniach (N.N. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21) i Ustawy ochronie konsumentów (N.N. 41/14, 110/15, 14/19).

4.7. Dostęp do strony internetowej Spółki (www.tommy.hr) a także dostęp do aplikacji mobilnej Tommy może być czasami niedostępny z powodu prac, konserwacji lub wprowadzania nowych treści oraz w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, które postaramy się jak najszybciej wyeliminować.

4.8. W przypadku wystąpienia siły wyższej i/lub innych sytuacji stanowiących w ocenie Spółki sytuacje nadzwyczajne, bez względu na to, czy właściwy organ ogłosił stan wyjątkowy, istnieje możliwość opóźnienia w świadczeniu usług lub ich częściowej lub nawet całkowitej anulacji, na dowolnym etapie realizacji zamówienia lub dostawy.
W takich okolicznościach Spółka może odstąpić od niniejszych Warunków ogólnych i świadczyć usługę w akceptowalnym technicznie, logistycznie, asortymentowo i operacyjnie zakresie, włączając w to, ale nie ograniczając się do prawa uniemożliwienia w tym czasie:

 • dostępu do systemu sprzedaży internetowej Tommy,
 • dostępu do zamawiania towaru, a także
 • dostarczania już zamówionego towaru.

4.9. Strony internetowe Spółki zawierają linki do innych stron internetowych, materiały na tych stronach są poza kontrolą Spółki, Zarejestrowani użytkownicy/Klienci uzyskują do nich dostęp na własną odpowiedzialność i ryzyko, w związku z czym Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści na tych stronach.

4.10. Część strony internetowej Spółki jest przeznaczona do celów reklamowych, a reklamodawcy są odpowiedzialni za zapewnienie, że zamieszczone tam materiały są zgodne z normami i zasadami prawnymi. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w materiałach marketingowych.

4.11. Jeśli którakolwiek ze stron nie skorzysta ze swoich praw wynikających z Warunków ogólnych, nie będzie to uważane za zrzeczenie się lub utratę w przyszłości tych samych praw, a także wszelkich innych praw określonych w Warunkach ogólnych.

ROZWIĄZANIE UMOWY:

Artykuł 5.

5.1. Umowa zawarta przez Klienta i Spółkę w celu sprzedaży towarów i usług jest jednorazową Umową sprzedaży towaru lub usług, która jest uważana za zakończoną z chwilą dostarczenia towarów przez Spółkę lub Dostawcę zewnętrznego i zapłaty dokonanej przez Klienta, o ile nie została wypowiedziana.

5.2. Zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy o ochronie konsumentów (N.N. 41/14, 110/15, 14/19), każda umowa zawarta na odległość (sklep internetowy) może zostać rozwiązana przez Klienta bez podania przyczyn w terminie 14 dni, od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez Klienta (będąca posiadaczem kodu QR) odebrała towar, lub od dnia, w którym towar został dostarczony Klientowi pod wskazany adres. Klient nie musi podawać przyczyny rozwiązania umowy, ale jest zobowiązany do poinformowania Spółki w podanym terminie w formie trwałej o swojej decyzji o rozwiązaniu umowy.Żądanie rozwiązania umowy składa się za pośrednictwem formularza jednostronnego rozwiązania umowy lub innego jednoznacznego oświadczenia, w którym Klient wyraża wolę rozwiązania umowy i podaje swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail w jeden z następujących sposobów:

 • Listem poleconym wysłanym na adres Spółki: Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, 21 000 Split, (do rąk/Služba za upravljanje odnosa sa kupcima)
 • pocztą elektroniczną na adres: potrosacki-servis@tommy.hr.

5.3. W przypadku doręczenia żądania jednostronnego rozwiązania Umowy pocztą elektroniczną na powyższy adres, Spółka niezwłocznie prześle Klientowi Automatyczną wiadomość e-mail z Potwierdzeniem otrzymania żądania jednostronnego rozwiązania Umowy.

5.4. Standardowy formularz jednostronnego rozwiązania Umowy Klient może pobrać pod tym linkiem. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Klienta, Spółka dokona zwrotu pieniędzy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do jednostronnego rozwiązania Umowy.

5.5. Zwroty będą dokonywane w taki sam sposób, w jaki Klient dokonał zapłaty. W przypadku, gdy Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu zapłaconej kwoty, Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.

5.6. Spółka może dokonać zwrotu na rzecz Klienta dopiero po dokonaniu przez Klienta zwrotu towaru lub po przedstawieniu dowodu, że towar został zwrócony.

5.7. Klient musi zwrócić towar Spółce bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do jednostronnego rozwiązania Umowy. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru za pośrednictwem poczty lub innego dystrybutora ponosi Klient.

5.8. Odpowiedzialność Klienta jest szczegółowo określona w Rozporządzeniu w sprawie treści i formy zawiadomienia o prawie konsumentów do jednostronnego rozwiązania umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (OG 72/14), z którym można się zapoznać pod linkiem. Zwracany przez Klienta towar musi być w dobrym stanie, nieotwarty, nieużywany oraz w oryginalnym opakowaniu.
Jeżeli zwracany towar jest wadliwy, ma poważne uszkodzenia lub jest bez części i dokumentacji, a także jeżeli nie zostanie dostarczony w dodatkowym terminie 8 dni, uznaje się, że Klient nie dopełnił obowiązku zwrotu towaru, a Spółka w takim przypadku nie jest zobowiązana do zwrotu wpłaconych środków w pełnej wysokości, ale można dokonać oceny utraty wartości towaru. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty wartości towarów wynikające z używania towarów, z wyjątkiem tego, co było konieczne do określenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów.

5.9. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy każda ze stron zobowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała na podstawie Umowy, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie konsumentów (N.N. 41/14, 110/15, 14/19) .

5.10. Klient nie ma prawa do złożenia wniosku o jednostronne rozwiązanie Umowy w następujących sytuacjach:

 • jeżeli przedmiotem Umowy są łatwo psujące się towary lub towary z krótkim terminem ważności (świeża żywność, łatwo psująca się żywność z mikrobiologicznego punktu widzenia itp.),
 • jeżeli przedmiotem Umowy jest zapieczętowany towar, który ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadaje się do zwrotu, jeżeli po odbiorze został rozpieczętowany,
 • we wszystkich innych przypadkach przewidzianych w Ustawie o ochronie konsumentów.

5.11. Pełne informacje dotyczące praw Klienta do jednostronnego rozwiązania Umowy znajdują się w Ustawie o ochronie konsumentów (N.N. 41/14, 110/15, 14/19).

5.12. Spółka może, bez specjalnego lub uprzedniego ostrzeżenia, wykluczyć Zarejestrowanego użytkownika z systemu sprzedaży internetowej Tommy w przypadku podejrzenia, że Zarejestrowany użytkownik działa niezgodnie z niniejszymi Warunkami ogólnymi lub jeśli jest to konieczne do wypełnienia przez Spółkę zobowiązania umownego lub prawnego lub w innych przypadkach przewidzianych w niniejszych Warunkach ogólnych.

5.13. W przypadku (rozwiązania) zamknięcia systemu sprzedaży internetowej Tommy, Spółka poinformuje o tym Zarejestrowanych użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na oficjalnej stronie internetowej Spółki www.tommy.hr.

5.14. Zarejestrowany użytkownik ma prawo dezaktywować swoje konto użytkownika i opuścić system sprzedaży internetowej Tommy, składając pisemny wniosek. Zarejestrowany użytkownik może przesłać pisemny wniosek pocztą elektroniczną na adres: potrosacki-servis@tommy.hr lub pocztą na adres Spółki, wskazany w art. 1. Wniosek o wykluczenie z systemu sprzedaży internetowej Tommy powinien być napisany w sposób czytelny, a we Wniosku należy zamieścić dane Zarejestrowanego użytkownika: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
Po otrzymaniu pisemnego Wniosku konto Zarejestrowanego użytkownika zostanie zamknięte w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego Wniosku. Spółka wyśle do Użytkownika Automatyczną wiadomość e-mail z Potwierdzeniem o wykluczeniu z systemu sprzedaży online Tommy.

5.15. W celu aktualizacji bazy Zarejestrowanych użytkowników, Spółka ma prawo wykluczyć z programu każdego Zarejestrowanego członka, który nie korzystał z konta użytkownika w systemie sprzedaży internetowej Tommy przez co najmniej 1 rok.

5.16. Z dniem wyłączenia konta użytkownika w systemie sprzedaży internetowej Tommy, w momencie, gdy Zarejestrowany użytkownik staje się nieaktywny, traci wszelkie prawa do dostępu do swojego konta użytkownika w systemie sprzedaży internetowej Tommy. Dane nieaktywnych Zarejestrowanych użytkowników są anonimizowane i przechowywane w terminach określonych w przepisach prawa, po wygaśnięciu obowiązku przechowywania danych dane są usuwane w bezpieczny sposób.

PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH:

Artykuł 6.

6.1. Spółka gwarantuje, że wszystkie dane osobowe Zarejestrowanych użytkowników/Klientów są wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań umownych w systemie sprzedaży internetowej Tommy. Spółka przetwarza dane osobowe, które gromadzi podczas świadczenia usług w systemie sprzedaży internetowej Tommy, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (2016/679/WE) i Ustawą o wprowadzeniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (NN 42/2018)

6.2. Spółka przetwarza dane osobowe Zarejestrowanych użytkowników/Klientów na potrzeby systemu sprzedaży internetowej Tommy oraz w celu zarządzania systemem sprzedaży internetowej. Spółka, jako operator systemu sprzedaży internetowej Tommy, przetwarza dane osobowe zebrane od Zarejestrowanego użytkownika w momencie rejestracji (za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej Tommy) oraz dane dotyczące Zarejestrowanego użytkownika/Klienta, zebrane podczas korzystania przez niego z systemu sprzedaży internetowej Tommy.

6.3. W przypadkach, gdy dostawę na rzecz Klienta realizuje Dostawca zewnętrzny, w celu realizacji zobowiązania umownego - usługi, Dostawca zewnętrzny musi uzyskać dostęp do określonych danych osobowych Klienta. Spółka przekaże Dostawcy zewnętrznemu następujące kategorie danych osobowych - imię, nazwisko, adres i szczegóły adresu, numer telefonu komórkowego do kontaktu przy dostawie, numer zamówienia i paragon. Spółka i Dostawca zewnętrzny w ramach wykonywaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej, są niezależnymi Administratorami danych w zakresie ochrony danych osobowych.

6.4. Polityka prywatności w systemie sprzedaży internetowej Tommy (zwana dalej: Polityką prywatności) jest dostępna na stronie internetowej Spółki - www.tommy.hr i zawiera więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych Zarejestrowanych użytkowników/Klientów, ochrony danych osobowych, praw użytkowników w odniesieniu do ich danych osobowych, okresu przechowywania danych osobowych i inne powiązane informacje. Zmiana Polityki prywatności nie stanowi zmiany niniejszych Warunków ogólnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Artykuł 7.

7.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Warunków ogólnych będą publikowane przez Spółkę na stronie internetowej Spółki www.tommy.hr. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji i uznaje się je za przyjęte w całości, jeżeli Zarejestrowany użytkownik po upływie tego terminu będzie nadal korzystał z systemu sprzedaży internetowej Tommy.

7.2. Dzięki szczególnym regulacjom Unii Europejskiej z dnia 15.02.2016, spory całej UE związane z zakupami online będą mogły być rozstrzygane za pośrednictwem platformy ODR (ang. ODR), do której dostęp można uzyskać za pośrednictwem linku https://ec.europa.eu/odr.

7.3. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Warunkami ogólnymi mają zastosowanie przepisy Ustawy o zobowiązaniach oraz Ustawy o ochronie konsumentów.

7.4. Wszelkie spory wynikające z korzystania z systemu sprzedaży internetowej Tommy będą rozstrzygane polubownie przez strony. Wszelkie spory lub roszczenia, które mogą powstać w związku z niniejszymi Warunkami ogólnymi lub w związku z ich realizacją, podlegają jurysdykcji sądu w Splicie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa materialnego Chorwacji.

7.5. Warunki ogólne wchodzą w życie 2 listopada 2021 r. i obowiązują do momentu odwołania lub zmiany przez Spółkę.

Split, 2. studenog 2021 r.