Warunki ogólne programu lojalnościowego

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

Artykuł 1.

1.1.TOMMY d.o.o. z siedzibą w Splicie, Domovinskog rata 93, OIB: 00278260010 (zwana dalej: Spółka) prowadzi Program lojalnościowy Tommy (zwany dalej: Programem).

1.2. Niniejsze Warunki ogólne programu lojalnościowego regulują relacje między Spółką jako podmiotem prowadzącym Program a dowolną osobą fizyczną, która dobrowolnie uczestniczy w Programie jako jego członek. Udział w Programie jest bezpłatny. Usługa ta ma na celu nagrodzenie Członków w ramach Programu za ich lojalność i umożliwienie im korzystania z szeregu korzyści w postaci rabatów na produkty, regularnego informowania ich o ofertach specjalnych, promocjach, itp.

1.3. Członkami programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Republiki Chorwacji (zwane dalej: Członkami ). Członkiem Programu nie może być osoba prowadząca działalność ani osoba prawna.

1.4. Członek Programu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi Warunkami ogólnymi oraz innymi dokumentami, do których odnoszą się Warunki ogólne. Obowiązujące zasady, a także dokumenty, do których się odnoszą, są publicznie dostępne na stronie internetowej Spółk www.tommy.hr/program-vjernosti. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnień niniejszych Warunków ogólnych programu lojalnościowego/zwanych dalej: Warunkami ogólnymi/ o czym powiadomi Członka poprzez zamieszczenie informacji na wskazanej powyżej stronie internetowej.

1.5. Niniejsze Warunki ogólne regulują prawa i obowiązki Spółki i Członka Programu.

1.6. Terminy użyte w niniejszych Warunkach ogólnych, które mają wyróżnik rodzajowy, są stosowane neutralnie i odnoszą się w równym stopniu do płci męskiej i żeńskiej.

1.7. Program umożliwia Członkowi/Członkom uzyskanie różnych korzyści z tytułu zakupu produktów oraz innych korzyści promocyjnych w oparciu o jego/jej nawyki konsumenckie i zainteresowania w ramach Programu, przy czym Członek nie uzyskuje korzyści w gotówce, ale poprzez przyznawanie punktów lojalnościowych, które może wykorzystać przy zakupach w celu obniżenia wartości paragonu, w sposób uregulowany w dalszej części niniejszych Warunków ogólnych. Członek samodzielnie decyduje, kiedy i w jaki sposób wykorzysta swoje punkty w ramach Warunków ogólnych.

1.8. Dostępna dokumentacja, a także komunikacja odbywa się przede wszystkim w języku chorwackim.

1.9. Członkowie mogą wykorzystywać swoje członkostwo w Programie tylko i wyłącznie do celów osobistych. Członkowie mogą korzystać z praw i korzyści Programu tylko i wyłącznie po okazaniu własnej karty lojalnościowej Tommy (zwanej dalej: Kartą). Przy każdym użyciu Karty Członek potwierdza, że akceptuje Warunki ogólne obowiązujące w momencie korzystania z Karty, a także inne wskazane w nich dokumenty.

1.10. Członek Programu może otrzymywać różne korzyści, w zależności od swoich nawyków konsumenckich, dodatkowych danych i wyrażonych zainteresowań oraz innych cech podanych w ramach Programu. Spółka może odmówić przyznania Członkowi korzyści i cofnąć (anulować) przyznaną mu korzyść, jeżeli stwierdzi, że (a) Członek naruszył Warunki ogólne i/lub inne warunki mające zastosowanie do Członka Programu lub (b) korzyści zostały przyznane Członkowi przez pomyłkę lub (c) Członek z jakiegokolwiek powodu zwrócił lub wymienił zakupiony produkt/usługę, która była warunkiem uzyskania korzyści.

CZŁONKOSTWO W PROGRAMIE I WŁAŚCIWE KORZYSTANIE Z PROGRAMU:

Artykuł 2.

2.1. Prawo do przystąpienia do programu i korzystania z Karty realizuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Programu. Osoba chcąca przystąpić do Programu, zobowiązana jest do wypełnienia wydrukowanego formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny we wszystkich sklepach Spółki lub wypełnienia formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną (on-line), dostępnego na stronie internetowej Spółki – www.tommy.hr/program-vjernosti lub poprzez aplikację mobilną Tommy. Aby wnioskodawca mógł skorzystać z Programu, wydrukowany formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony w całości czytelnie i podpisany przez wnioskodawcę, a elektroniczny formularz wniosku wypełniony w całości i potwierdzony przez wnioskodawcę, po czym tworzone jest konto użytkownika, chronione samodzielnie wybranym hasłem w taki sposób, aby Spółka mogła ustalić tożsamość wnioskodawcy na podstawie formularza. Jeżeli po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wnioskodawca zmieni dane osobowe, zobowiązany jest powiadomić o tym Spółkę w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Spółki z adnotacją „program lojalnościowy Tommy” lub dokonać ich zmiany w profilu użytkownika drogą elektroniczną (online).

2.2. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, wnioskodawca potwierdza, że zapoznał się z Warunkami ogólnymi i Polityką prywatności i akceptuje je w całości, a jeśli ich nie akceptuje, nie korzysta z praw członkowskich w ramach Programu.

2.3. Wypełniony wydrukowany formularz zgłoszeniowy należy przynieść i złożyć w wyznaczonym miejscu w sklepie Spółki.

2.4. W przypadkach, gdy użytkownik wysyła wypełniony Formularz zgłoszeniowy pocztą, zaleca się, aby został on wysłany listem poleconym, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przypadki nieodebrania poczty lub utraty poczty przez dostawcę usług pocztowych.

2.5. Wypełniając drukowany formularz zgłoszeniowy, Członek odrywa sobie tymczasową/papierową kartę z unikalnym kodem, możliwym do odczytania komputerowo i z unikalnym numerem identyfikacyjnym, która to tymczasowa/papierowa karta będzie służyć w zastępstwie do czasu otrzymania karty stałej.

2.6. Niezbędne dane, które użytkownik ma obowiązek podać w formularzu zgłoszeniowym (drukowanym lub elektronicznym formularzu zgłoszeniowym on-line) to: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres, adres e-mail, telefon/telefon komórkowy (zwane dalej: danymi podstawowymi).

2.7. Dane podstawowe, które Członek podaje w procesie rejestracji w Programie są później wykorzystywane jako kanał komunikacji Spółki z Członkiem, a mianowicie e-mail i/lub telefon komórkowy lub SMS - wiadomość tekstowa. Członek jest zobowiązany do wyboru co najmniej jednego kanału komunikacji. Brak wyboru co najmniej jednego kanału komunikacji uniemożliwia członkostwo w Programie.

2.8. Po rejestracji/przystąpieniu do Programu lojalnościowego dla każdego użytkownika tworzone jest konto użytkownika/członka, które chronione jest hasłem. Konto użytkownika stanowi podstawę rejestracji Członka i zawiera wszystkie dane związane z nazwą Członka. Dostęp do konta użytkownika można uzyskać wyłącznie za pomocą aplikacji internetowej pod adresem www.tommy.hr/program-vjernosti w której Członek ma możliwość podglądu salda zebranych punktów i ich wydatków. Członek/Członkowie nie są zobowiązani do korzystania z aplikacji internetowej, mogą sprawdzić status punktów na swoim koncie na paragonie po każdym zakupie.

2.9. Logując się na koncie użytkownika, Członek samodzielnie edytuje osobisty profil użytkownika i z niego korzysta. Członek edytuje swój profil użytkownika i korzysta z niego samodzielnie, dobrowolnie decyduje, czy wprowadzić do systemu dodatkowe dane (na przykład: czy robisz zakupy przez Internet; w jakim rodzaju sklepu najczęściej robisz zakupy – market, hipermarket, supermarket; jak często robisz zakupy; codziennie, gospodarstwo domowe itp.) oraz zainteresowania (na przykład czy jest zainteresowany programami Spółki skierowanymi do miłośników zwierząt i właścicieli zwierząt domowych; program dla dzieci: zabawki i program dla szkoły itp.). Są to dane nieobowiązkowe i Członek podaje je wyłącznie dobrowolnie, dane są wykorzystywane wyłącznie w celu lepszego poznania klientów, ich życzeń i zainteresowań w celu poprawy asortymentu towarów i zadowolenia Członków oraz regularnego informowania lojalnych Członków o możliwych promocjach i dostosowania materiałów promocyjnych do ich zainteresowań.

2.10. Podstawowe dane nie mogą być zmieniane w czasie trwania członkostwa w Programie, z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych ze względu na ich faktyczną/rzeczywistą zmianę (np. zmiana adresu, zmiana nazwiska lub imienia, zmiana numeru telefonu komórkowego/telefonu lub adresu e-mail itp.), o czym Członek musi poinformować Spółkę w sposób opisany w art. 2.1

2.11. Aby móc korzystać z szerokiej gamy usług dopasowanych do Członka (potrzeb konsumentów), wszyscy Członkowie Programu będą regularnie otrzymywać powiadomienia o promocjach, materiały i katalogi promocyjne itp. za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji.

2.12. Członek jest zobowiązany do zachowania hasła użytkownika w tajemnicy. Wszystkie działania wykonane przy wykorzystaniu danych dostępowych (hasła) Członka uznaje się za działania tego Członka. Członek musi podać dokładne informacje podczas rejestracji i zaktualizować swój profil użytkownika; zmienić hasło, jeśli zostało ono złamane lub podejrzewa jego złamanie; korzystać z usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.13. Wielokrotna rejestracja jest niedozwolona.

2.14. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, a także wprowadzając późniejsze zmiany danych podstawowych i/lub danych dodatkowych i/lub zainteresowań, Członek gwarantuje prawdziwość i dokładność wprowadzonych danych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne lub niekompletne dane podane w formularzu zgłoszeniowym i/lub późniejszych zmianach danych podstawowych, a także za ewentualne szkody (materialne i niematerialne), które mogą w związku z tym powstać.

2.15. Adres e-mail i numer telefonu komórkowego podane przez Członka nie mogą być przypisane do żadnego innego konta. Niedozwolone jest podawanie adresów e-mail, numerów telefonów komórkowych lub innych danych kontaktowych, które nie należą do Członka, w szczególności jednorazowych adresów e-mail i jednorazowych numerów telefonów komórkowych. Członek musi przechowywać swoje dane dostępowe w bezpiecznym miejscu, zabronione jest udzielanie dostępu do konta użytkownika osobom trzecim. Wszelkie interakcje ze Spółką, które mają miejsce za pośrednictwem profilu użytkownika lub poczty elektronicznej, przypisuje się Członkowi. Dotyczy to również sytuacji, w których osoby trzecie działały za pośrednictwem profilu użytkownika Członka lub w których osoby trzecie uzyskały dostęp do profilu użytkownika z powodu niewłaściwego postępowania Członka. Członek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Spółkę o nieupoważnionym wykorzystaniu jego profilu i zmienić swoje dane dostępowe jeśli istnieją przesłanki, że jego konto użytkownika i/lub adres e-mail są używane przez osoby trzecie.

KARTA LOJALNOŚCIOWA TOMMY:

Artykuł 3.

3.1. Wystawcą i właścicielem Karty jest Spółka.

3.2. Wydając Kartę, Spółka akceptuje dostęp Członka do programu i służy ona jako dowód członkostwa w programie.

3.3. Karta stała jest wydawana w formie plastikowej i/lub cyfrowej z unikalnym kodem możliwym do odczytania komputerowo oraz unikalnym numerem identyfikacyjnym czytelnym dla Członka.

3.4. Kartę wydaje się Członkowi nieodpłatnie, na czas nieokreślony i jest ważna do odwołania. Karta zostanie doręczona Członkowi pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Do czasu otrzymania Karty stałej, o której mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, Członek może korzystać z karty tymczasowej (papierowej), która stanowi integralną część drukowanego formularza zgłoszeniowego. Członek, który złoży wniosek o kartę cyfrową drogą elektroniczną (on-line), na stronie internetowej Spółki www.tommy.hr/program-vjernosti lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej Tommy, natychmiast otrzymuje stałą Kartę cyfrową (oprócz której może również wnioskować o Kartę fizyczną). Koszty ustanowienia połączenia internetowego i jego utrzymania przez Członka nie stanowią elementu usług. Odpowiedzialność za nie spoczywa wyłącznie na zobowiązaniu umownym Członka i jego dostawcy usług on-line. Korzystanie z usługi kart cyfrowych wymaga również odpowiedniego poziomu naładowania baterii i jasności ekranu, aby możliwe było zeskanowanie kodu identyfikacyjnego przy kasie. Do momentu wydania Karty stałej Karta tymczasowa jest ważna przez 4 (cztery) miesiące od daty aktywacji, a użytkownik w tym czasie może zbierać punkty bez możliwości korzystania z nich lub korzystania z innych korzyści. Z chwilą uzyskania karty stałej, o której mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, karta tymczasowa (papierowa) traci ważność.

3.5. Z karty można korzystać wyłącznie w sklepach Spółki.

3.6. Członek jest odpowiedzialny za korzystanie i bezpieczne przechowywanie Karty, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub niewłaściwe użycie Karty przez osoby trzecie. W przypadku utraty lub kradzieży karty, Członek jest zobowiązany do zgłoszenia zaginięcia pocztą elektroniczną pod adresem: kartica@tommy.hr (lub pocztą na adres Spółki, o którym mowa w art. 1), w wyżej wymienionych przypadkach Członek nie ma prawa do odszkodowania.

3.7. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o skradzionej/zagubionej karcie, Spółka sprawdzi saldo punktów i zablokuje zgłoszoną kartę. Za pisemne zawiadomienie uważa się wniosek o wydanie nowej karty. W ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia/wniosku zostanie utworzona nowa karta dla Członka, a punkty lojalnościowe ustalone w momencie przetwarzania wniosku zostaną na nią przelane.

Jeśli karta zostanie użyta nieprawidłowo, a punkty lojalnościowe zostaną wykorzystane przed otrzymaniem pisemnego zawiadomienia, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utracone punkty lojalnościowe i nie można ich zwrócić Członkowi. Nowa karta zostanie wysłana na adres domowy Członka – adres podany we wniosku o wydanie nowej karty.

3.8. Na Karcie nie wolno niczego zapisywać, usuwać, przekreślać ani modyfikować. W przeciwnym razie Karta zostanie uznana za nieważną.

ZBIERANIE PUNKTÓW LOJALNOŚCIOWYCH I KORZYSTANIE Z PRAWA DO ZNIŻEK:

Artykuł 4.

4.1. Członek jest zobowiązany okazać kartę kasjerowi w momencie płatności, przed zamknięciem paragonu w kasie. Jest to warunek konieczny do uzyskania punktów lojalnościowych. Późniejsze wprowadzanie punktów i przenoszenie punktów na inne karty nie jest możliwe, z wyjątkiem przypadku opisanego w punkcie 3.7.

4.2. Wszyscy nowo zarejestrowani Członkowie otrzymują na powitanie 100 punktów, które zostają zapisane na ich karcie. Za w pełni uzupełniony profil użytkownika (dane podstawowe + dane dodatkowe + zainteresowania) Członek otrzyma jednorazową nagrodę w postaci maksymalnie 100 dodatkowych punktów. Raz w miesiącu, poprzez elementy pop-up i banery na stronie internetowej oraz powiadomienia push na urządzeniach mobilnych, Spółka będzie przypominać o możliwości uzupełniania i edycji swojego profilu oraz zdobycia dodatkowych punktów.

4.3. Przy zakupie produktów, usług lub innych działań związanych z gromadzeniem punktów w punkcie sprzedaży biorącym udział w programie, Uczestnik otrzymuje zniżki w postaci punktów lojalnościowych w taki sposób, że za każde wydane 1 euro ma prawo do jednego punktu. Za każde wydane 1 euro uczestnik ma prawo do 1 punktu. Na przykład, jeśli członek wyda 99 euro, zdobył 99 punktów nagrody. W ten sposób punkty lojalnościowe zebrane w jednym okresie rozliczeniowym są przeliczane na kwotę nagrody wyrażoną jako zniżka w euro, przy czym 100 zebranych punktów lojalnościowych jest warte 1 euro kwoty nagrody.

4.4. Grupa produktów obejmująca papierosy, bony, druki, opakowania zwrotne, a także usługi: płatności rachunków, odbiór paczek jest wyłączona ze zbierania punktów lojalnościowych, ich wartość na paragonie nie jest uwzględniania przy obliczaniu punktów lojalnościowych.

4.5. Grupa produktów obejmująca papierosy, bony, druki, opakowania zwrotne, a także usługi: płatności rachunków, odbiór paczek jest również wyłączona z kwoty na paragonie, z której odejmuje się kwoty rabatów, wykorzystywanych przez klienta do obniżenia kwoty paragonu i zebranych w drodze zbierania punktów lojalnościowych po przeliczeniu na EUR.

4.6. Oprócz powyższych grup produktów i usług, Spółka zastrzega sobie prawo do wyłączenia wybranych produktów/usług z naliczania punktów lojalnościowych, a także z prawa do otrzymania zniżki, co zostanie opublikowane na stronie internetowej Spółki - www.tommy.hr/program-vjernosti.

4.7. Warunek konieczny przy korzystaniu ze zniżek w EUR: paragon musi być większy niż kwota zniżki, suma nie obejmuje produktów z grupy produktowej zdefiniowanej w pkt 4.4. i 4.5.

4.8. Przy przeliczaniu zebranych punktów lojalnościowych na rabat w euro minimalna wartość paragonu musi wynosić 10 euro, tj. musi być większa niż wartość rabatu wynikająca z wykorzystania zebranych punktów lojalnościowych.

4.9. Punktów lojalnościowych nie można wymienić na gotówkę. Punkty lojalnościowe zebrane przy jednym zakupie można wykorzystać przy następnym zakupie.

4.10. Okres rozliczeniowy do zbierania punktów lojalnościowych wynosi trzy miesiące, tj. jeden kwartał kalendarzowy (I, II,III,IV). Uczestnik może wykorzystać punkty lojalnościowe w formie rabatów na zakupy, od razu po ich zebraniu, najpóźniej do końca kolejnego okresu rozliczeniowego. Zebranych punktów lojalnościowych nie trzeba wykorzystać przy jednych zakupach w okresie rozliczeniowym. Po upływie okresu rozliczeniowego zebrane i niewykorzystane punkty lojalnościowe z poprzedniego okresu rozliczeniowego zostają anulowane.

4.11. W przypadku kwot paragonu mniejszych niż 1 EUR, członek nie jest uprawniony do zbierania punktów lojalnościowych.

4.12. Członek musi zebrać co najmniej 100 punktów lojalnościowych, aby mógł wykorzystać je jako zniżkę w (EUR) przy zakupie.

4.13. Członek może sprawdzić stan uzyskanych punktów lojalnościowych w następujący sposób: sprawdzić na paragonie po zakupie (na dole paragonu znajduje się jest informacja o stanie punktów), pytając pracownika przy kasie, na stronie internetowej poprzez wpisanie numeru karty, poprzez aplikację mobilną Tommy, składając zapytanie pocztą: kartica@tommy.hr lub telefonicznie pod numerem: 0800 02 03.

PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE:

Artykuł 5.

5.1. Spółka przetwarza dane osobowe Członka na potrzeby Programu oraz w celu prowadzenia Programu. Spółka, jako podmiot prowadzący Program, przetwarza dane osobowe, które zebrała od Członka podczas jego członkostwa (w formularzu zgłoszeniowym, aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej) oraz dane, które zebrała o Członku podczas korzystania przez niego z Programu.

5.2. Polityka prywatności Programu (zwana dalej: Polityką prywatności) jest dostępna na stronie internetowej Spółki - www.tommy.hr/program-vjernosti i zawiera więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych Członków, ochrony danych osobowych, praw Członków w odniesieniu do ich danych osobowych, okresu przechowywania danych osobowych i inne powiązane informacje. Zmiana Polityki prywatności nie stanowi zmiany niniejszych Warunków ogólnych.

ZAKOŃCZENIE CZŁONKOSTWA W PROGRAMIE:

Artykuł 6.

6.1. Członkostwo w Programie wygasa (1) wraz z zakończeniem Programu, (2) z chwilą rezygnacji Członka, (3) przez wykluczenie Członka, (4) gdy Członek nie odbierze nowej Karty opisanej w art. 3.7.

6.2. Spółka ma prawo do zakończenia programu w dowolnym momencie. Program kończy się z chwilą wskazaną w decyzji Spółki o zakończeniu Programu.

6.3. W przypadku (rozwiązania) zakończenia programu lojalnościowego, Spółka poinformuje Członków poprzez zamieszczenie informacji na oficjalnej stronie internetowej Spółki  www.tommy.hr/program-vjernosti, wskazując również sposób wykorzystania zebranych punktów lojalnościowych pozostałych po ogłoszeniu zakończenia programu lojalnościowego.

6.4. Członek ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w programie w dowolnym momencie. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa, wypełniając Wniosek o rezygnację z uczestnictwa w Programie (zwany dalej: Wnioskiem), który znajduje się pod linkiem i przesyłając go zgodnie z instrukcjami na Wniosku lub pocztą elektroniczną na adres kartica@tommy.hr, podając dane, które są zgodne z prawdą i identyczne z danymi otrzymanymi podczas rejestracji uczestnika lub podczas jego członkostwa w programie. Przed złożeniem wniosku o rezygnację z uczestnictwa w Programie uczestnik może wykorzystać zebrane/niewykorzystane punkty na karcie. Odstąpienie od Programu następuje niezwłocznie po otrzymaniu wniosku (wniosek on-line) lub w terminie 7 (siedmiu) dni w przypadku wniosków przesłanych pocztą, czas ten konieczny jest do przetworzenia wniosku w systemie od momentu otrzymania go przez Spółkę. Po upływie tego terminu dane Uczestnika zostaną zanonimizowane lub usunięte w bezpieczny sposób, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Po rezygnacji z uczestnictwa w Programie wszystkie niewykorzystane punkty na karcie zostają anulowane.

6.5. Spółka może, bez specjalnego lub uprzedniego ostrzeżenia, wykluczyć Członka z Programu w przypadku podejrzenia, że Członek działa niezgodnie z niniejszymi Warunkami ogólnymi lub jeśli jest to konieczne do wypełnienia przez Spółkę zobowiązania umownego lub prawnego lub w innych przypadkach przewidzianych w niniejszych Warunkach ogólnych.

6.6. W celu aktualizacji bazy członków, Spółka ma prawo wykluczyć z programu każdego Członka, który nie korzystał z Karty przez co najmniej 1 (jeden) rok. W takim przypadku wykluczenia Członka wszystkie korzyści i pozostałe zebrane oraz niewykorzystane punkty lojalnościowe zostają anulowane.

6.7. Z dniem zakończenia Programu lub z dniem rezygnacji lub wykluczenia, Członek trwale traci wszystkie swoje prawa członkowskie, w tym prawo do wszystkich wcześniej nabytych i niewykorzystanych punktów i korzyści.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Artykuł 7.

7.1. Z wyjątkiem przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody (materialne lub niematerialne) poniesione;

 • z powodu zaniechania, ze względu na które Członek nie został poinformowany o korzyści i nie mógł z niej skorzystać i/lub
 • z powodu braku produktu i/lub
 • z powodu nieprawidłowego działania systemu i nieprawidłowo przydzielonych korzyści (w tym nieprawidłowo przyznanych lub odjętych punktów) i/lub
 • z powodu zniknięcia lub utraty punktów lub innych korzyści w wyniku nieautoryzowanego dostępu do systemów (atak komputerowy itp.) i/lub
 • z powodu kradzieży, utraty, kopiowania lub innego nieuprawnionego użycia Karty lub konta użytkownika lub profilu użytkownika Członka oraz punktów lub innych korzyści w nich dostępnych i/lub
 • z uwagi na sytuację, w której czasowo niemożliwe jest korzystanie z korzyści Programu w konkretnej transakcji/zakupie i/lub
 • z powodu czynności lub aktywności samego Członka, w tym działań osób trzecich, którym Członek udostępnił swoją kartę lub numer swojej karty lub udzielił dostępu do konta użytkownika.

7.2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność danych podanych w formularzu zgłoszeniowym Członka oraz ewentualne szkody (materialne lub niematerialne), które mogą w związku z tym powstać.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Artykuł 8.

8.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Warunków ogólnych będą publikowane przez Spółkę na stronie internetowej Spółki www.tommy.hr/program-vjernosti. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji i uznaje się je za przyjęte, jeżeli w tym terminie użytkownik nie zwróci wydawcy karty lub na piśmie nie zrezygnuje z korzystania z karty. Wszystkie punkty lojalnościowe i korzyści należy w takim przypadku wykorzystać w ciągu 14 dni, po tym terminie tracą ważność.

8.2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między Spółką i Członkiem jest sąd w Splicie.

Split, 01 grudnia 2022 r..

 

Wersja 03.

Niniejsze „Warunki ogólne programu lojalnościowego” Wersja 03 obowiązują od 01 stycznia 2023 r. W stosunku do poprzedniej wersji „Warunków ogólnych programu lojalnościowego” Wersja 02 z dnia 05 września 2022 r. częściowo lub całkowicie zmieniono następujące artykuły:

 • Artykuł 4.3.
 • Artykuł 4.5.
 • Artykuł 4.7.
 • Artykuł 4.8.
 • Artykuł 4.11.
 • Artykuł 4.12.

 

Archiwum:

Wersja 01. obowiązująca od 02 listopada 2021 r do 04 września 2022 r. → link

Wersja 02. obowiązująca od 05 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. → link