Polityka prywatności w programie lojalnościowym

Niniejsza Polityka określa zasady ochrony danych zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679, (zwanego dalej: RODO) w odniesieniu do „Programu lojalnościowego Tommy“ (zwanego dalej: Programem lojalnościowym), specjalnego programu zorganizowanego przez Spółkę Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, Split (zwaną dalej Tommy lub Spółką), jako Administratora danych osobowych dla Uczestników Programu, a który jest dostępny pod adresem www.tommy.hr/program-vjernosti. Niniejsza polityka stanowi integralną część Polityki prywatności Spółki i zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony prywatności w Programie lojalnościowym.

Wszelkie zmiany w naszym Polityce prywatności będą publikowane również tutaj.

Poprzez Program lojalnościowy Spółka umożliwia wszystkim użytkownikom rejestrację i dołączenie oraz realizację różnych korzyści, które Spółka oferuje w ramach Programu lojalnościowego. Program lojalnościowy umożliwia Uczestnikom zbieranie punktów, wykorzystywanie ich w formie rabatów, udział w specjalnych promocjach i inne korzyści. Użytkownicy mogą przystąpić do Programu lojalnościowego za pośrednictwem drukowanych formularzy zgłoszeniowych dostępnych we wszystkich sklepach Spółki oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie internetowej Spółki www.tommy.hr/program-vjernosti.

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu rejestracji użytkownika i wypełnienia zobowiązań umownych, a część danych (dane dodatkowe i zainteresowania) będą przetwarzane na podstawie zgody uczestników. Poprzez Program lojalnościowy Spółka dostarcza Uczestników ogólne i spersonalizowane oferty dostosowane do ich życzeń i zainteresowań.

1. Nazwa i dane kontaktowe Administratora danych

Administratorem danych je Spółka Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, 21000 Split.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: zastita-podataka@tommy.hr

Strona internetowa Spółki: www.tommy.hr/program-vjernosti.

2. Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu

2.1. Po przystąpieniu do Programu lojalnościowego, zgodnie z postanowieniami „Warunków ogólnych Programu lojalnościowego Tommy” (zwanych dalej: Warunkami ogólnymi) gromadzone są następujące wymagane dane:

 • Płeć,
 • Imię i nazwisko,
 • Data urodzenia,
 • Adres,
 • Adres poczty elektronicznej,
 • Numer telefonu/tel.kom.

Te wymagane dane są gromadzone w następujących celach: płeć – ze względu na sposób adresowania i tworzenia grup według płci w celu dostosowania materiałów promocyjnych (na przykład: programy przeznaczone tylko dla kobiet); imię i nazwisko, data urodzenia, adres – w celu identyfikacji użytkowników i dodatkowej weryfikacji prawa nieletnich do uczestnictwa w Programie lojalnościowym oraz dostarczania kart na adres domowy, ewentualne dostarczania katalogów promocyjnych na adres domowy.

Data urodzenia służy również do tworzenia grup wiekowych w celu realizacji dodatkowych programów rabatowych i działań dostosowanych do konkretnej grupy wiekowej (na przykład: dodatkowe rabaty dla emerytów; promocje dla studentów itp.); adres e-mail, telefon, telefon komórkowy są wykorzystywane w celu kontaktowania się z Uczestnikami w przypadku niewystarczających danych określonych w formularzu zgłoszeniowym, dostarczania kodów, bonów, powiadomień lub dostarczania innych materiałów promocyjnych pocztą elektroniczną i/lub poprzez wiadomości SMS;

Dane te są gromadzone na podstawie stosunku umownego wynikającego z akceptacji Warunków ogólnych. Podczas rejestracji/przystąpienia do Programu lojalnościowego dla każdego użytkownika tworzone jest konto użytkownika, które chronione jest hasłem. Konto użytkownika stanowi podstawę rejestracji Członka i zawiera wszystkie dane związane z nazwą Członka. Członkowie mogą uzyskać dostęp do konta użytkownika tylko za pomocą aplikacji internetowej pod adresem www.tommy.hr/program-vjernosti w której Członek ma możliwość podglądu salda zebranych punktów i ich wydatków. Logując się na konto użytkownika, Członek samodzielnie edytuje osobisty profil użytkownika. Członkowie nie są zobowiązani do korzystania z aplikacji internetowej, mogą sprawdzić status punktów na swoim koncie na paragonie po każdym zakupie, zgodnie z Warunkami ogólnymi.

Ponadto Członkowie, którzy sobie tego życzą, mogą włączyć funkcję Scan&Go w aplikacji mobilnej Tommy bez gromadzenia dodatkowych danych osobowych.

3. Edycja profilu użytkownika

3.1. Logując się na konto użytkownika, Członek ma dostęp do edycji profilu i może wprowadzić dodatkowe informacje. Członkowie podają dodatkowe informacje dobrowolnie, a każdy Członek samodzielnie decyduje, czy udostępnić Spółce dodatkowe informacje w systemie. Przykładowe dane to odpowiedzi na pytania: czy robisz zakupy online; w jakim rodzaju sklepu najczęściej robisz zakupy: market, hipermarket, supermarket; jak często robisz zakupy; codziennie, co tydzień, co miesiąc itp. W drugiej grupie Członek wskazuje zainteresowanie, na przykład: czy jest zainteresowany naszym programem ogrodniczym, programem dla zwierząt domowych i podobnymi programami.

Dane te służą poznaniu Członków i ich zainteresowań w celu poprawy usług i asortymentu towarów, aby zmaksymalizować zadowolenie Członków oraz regularnie informować lojalnych Członków o możliwych promocjach i dostosować materiały promocyjne do ich zainteresowań. Podstawą gromadzenia wskazanych danych jest zgoda członka, to znaczy, że wprowadzając dane Członek wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych i w ten sam sposób może je usunąć.

Analizując powyższe dane, ustalamy możliwe powiązanie między jednym lub większą liczbą danych osobowych a zainteresowaniami Członka Programu lojalnościowego w odniesieniu do naszych produktów. Do ustalenia tych powiązań używamy metod matematycznych, aby oferować produkty i promocje odpowiednie do życzeń i zainteresowań.

W oparciu o Twoją zgodę, jeśli podasz dodatkowe informacje, zdefiniujemy Twoje pole zainteresowań jako potencjalnego odbiorcę dostosowanych, spersonalizowanych wiadomości promocyjnych. Pole zainteresowań będzie oparte na danych dotyczących korzystania z karty (historia zakupów, rodzaj zakupionych produktów, częstotliwość i wartość zakupu) oraz danych dotyczących Twojej grupy wiekowej i płci. W celu oceny skuteczności przekazów reklamowych rejestrujemy, jakie komunikaty marketingowe otrzymałaś/-eś i jakie produkty kupiłaś/-eś, kiedy i jak często je kupujesz oraz sposób płatności. Kolejnym kryterium segmentacji jest lokalizacja zakupu. Na podstawie tych czynników określamy rodzaje przyszłych niestandardowych wiadomości, które możemy Ci wysyłać. Na przykład z powyższego ustalamy – na podstawie przyzwyczajeń zakupowych, o jakiej godzinie lub z jaką częstotliwością należy dostarczać Ci spersonalizowane komunikaty promocyjne i dla jakich grup produktów.

Ponadto wybór pierwszych użytkowników usługi Scan&Go został przeprowadzony na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji zgodnie z kryteriami członkostwa w programie lojalnościowym, korzystania z cyfrowej karty programu lojalnościowego, zamieszkania w pobliżu sklepu Tommy, w którym oferowana jest ta usługa oraz częstotliwości zakupów.

Członek może w dowolnym momencie odwołać zgodę na przetwarzanie opcjonalnej kategorii pytań: dodatkowe dane i zainteresowania, po prostu usuwając te dane z Profilu. Po wycofaniu zgody, bezpiecznie usuwamy wszystkie dane zgromadzone w wyniku analiz i przestajemy wysyłać Członkowi spersonalizowane programy promocyjne dostosowane do jego życzeń i zainteresowań, a w przyszłości wysyłamy tylko podstawowe powiadomienia oraz podstawowe niespersonalizowane materiały i wiadomości promocyjne, zgodnie z Warunkami ogólnymi.

4. Techniczne i organizacyjne środki ochrony danych

Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych i samego przetwarzania. Oprócz ochrony środowiska operacyjnego stosujemy również metody szyfrowania kanału komunikacyjnego za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

W celu przetwarzania danych osobowych Administrator danych korzysta z podmiotów przetwarzających dane działających w branży technologii informatycznych, którymi są renomowane chorwackie firmy z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie. Starannie wybraliśmy i sprawdziliśmy podmioty przetwarzające dane oraz związaliśmy je umową o ochronie danych zgodnie z art. 28 RODO.

Nie przekazujemy Twoich danych innym odbiorcom ani nie przekazujemy ich poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wyjątek mogą stanowić wnioski od Krajowego Organu Nadzoru (AZOP) lub wnioski sądowe lub dochodzeniowe.

Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez cały okres aktywnego Członkostwa w Programie lojalnościowym. Niekompletne drukowane formularze zgłoszeniowe, z których nie można zidentyfikować ani jednej danej, pozwalającej na kontakt z osobą, zostaną niezwłocznie zniszczone w bezpieczny sposób. Niekompletne drukowane formularze zgłoszeniowe z późniejszymi zmianami wraz z otrzymanym pocztą elektroniczną potwierdzeniem przystąpienia (dane podstawowe) będą przechowywane przez 4 (cztery) miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z karty stałej. Kompletne drukowane formularze zgłoszeniowe będą przechowywane przez 4 (cztery) miesiące od daty rozpoczęcia korzystania z karty stałej.

Po zakończeniu członkostwa Członek zostaje oznaczony w Programie jako użytkownik nieaktywny. Z chwilą, gdy Członek stanie się nieaktywny, przestajemy dostarczać mu materiały promocyjne, powiadomienia o promocjach itp. Dane nieaktywnego Członka zostaną usunięte w bezpieczny sposób.

Pliki cookie

Na stronie internetowej Spółki używamy plików cookie, aby wizyta na naszej stronie była jak najprostsza i aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji.

Użytkownik może dostosować własną przeglądarkę tak, aby nasze internetowe pliki cookie nie były archiwizowane na jego urządzeniu, jednak w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie może być niemożliwe . Więcej o plikach cookies w „Polityce plików cookies” na stronie www.tommy.hr/program-vjernosti.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą umożliwiamy korzystanie ze wszystkich praw gwarantowanych przez RODO. Prawa osoby, której dane dotyczą:

 • Prawo dostępu do informacji,
 • Prawo do sprostowania danych,
 • Prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo do sprzeciwu,
 • Prawo do sprzeciwu wobec decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Należy pamiętać, że prawa nie są bezwzględne i że w zależności od kontekstu, podstawy przetwarzania lub braku, niektóre prawa mogą nie mieć zastosowania w niektórych sytuacjach. W takich przypadkach poinformujemy Cię o tym, a Użytkownicy mogą skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod następującym adresem e-mail: zastita-podataka@tommy.hr

Osoby, których dane dotyczą mogą wykonywać swoje prawa:

 • Osobiście, pod adresem Spółki, Domovinskog rata 93, 21000 Split.
 • Wysyłając pocztą na nasz adres wniosek, skierowany do Inspektora ochrony danych oraz
 • Wysyłając e-mail na adres: zastita-podataka@tommy.hr

Uwaga – przy składaniu wniosku wymagana jest identyfikacja wnioskodawcy.

 • jeśli wyślesz do nas wniosek listownie, dołącz czytelną kopię ważnego dowodu osobistego, a w razie potrzeby ważne pełnomocnictwo,
 • jeśli przyjeżdżasz osobiście, weź ze sobą dowód osobisty, a w razie potrzeby ważne pełnomocnictwo.

Ponadto osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Agencji Ochrony Danych Osobowych (AZOP): Selska cesta 130, 10000 Zagreb, tel:+385 (0)1 4609 000, azop@azop.hr

6. Postanowienia końcowe

Spółka Tommy d.o.o. dba o Twoje potrzeby i Twoje dane osobowe, dbamy też o Twoją opinię. Zapraszamy do kontaktu pod naszym adresem Domovinskog rata 93, 21000 Split lub pod adresem e-mail Inspektora ochrony danych: zastita-podataka@tommy.hr

Split, 20 marca 2023 r.

Wersja 2.00

Niniejsza wersja „Polityki prywatności programu lojalnościowego” Wersja 2.00 obowiązuje od 20 marca 2023 r. W stosunku do poprzedniej wersji 1.00 z dnia 2 listopada 2021 r. częściowo zmieniono lub uzupełniono następujące artykuły: − Artykuł 2.1. − Artykuł 3.1.

Archiwum: Wersja 1.00 obowiązująca od dnia 2 listopada 2021 r. do dnia 19 marca 2023 r.