Prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci věrnostního programu

Toto prohlášení předepisuje zásady ochrany osobních údajů v souladu s článkem 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, (dále jen: GDPR), vztahuje se k „věrnostnímu programu Tommy“ (dále jen: věrnostní program), specializovanému programu, který společnost Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, Split (dále jen Tommy nebo společnost) jakožto správce osobních údajů organizuje pro členy věrnostního programu a který je dostupný na adrese www.tommy.hr/program-vjernosti. Toto prohlášení je nedílnou součástí Zásad ochrany osobních údajů společnosti a poskytuje podrobnější informace o ochraně soukromí v rámci věrnostního programu.

Na tomto místě také zveřejníme veškeré změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

Věrnostním programem umožňuje společnost všem uživatelům registraci a členství, jakož i získávání různých výhod, které společnost prostřednictvím věrnostního programu nabízí. Věrnostní program umožňuje členům sbírat body, využívat je jako slevy, účastnit se specializovaných akcí a další výhody. Uživatelé se mohou do věrnostního programu zapojit na základě tištěných přihlášek dostupných na všech prodejních místech společnosti i na základě online přihlášky dostupné na webových stránkách společnosti www.tommy.hr/program-vjernosti.

Osobní údaje členů budou zpracovávány za účelem registrace uživatele a plnění smluvních povinností, přičemž část údajů (další údaje) je zpracovávána na základě souhlasu členů. Prostřednictvím věrnostního programu poskytuje společnost členům obecné a personalizované nabídky přizpůsobené jejich přáním a zájmům.

1. Jméno a kontaktní údaje správce údajů

Správcem je společnost Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, 21000 Split.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů je: zastita-podataka@tommy.hr

Webové stránky společnosti: www.tommy.hr/program-vjernosti.

2. Údaje, které zpracováváme a za jakým účelem

2.1. Při vstupu do věrnostního programu jsou v souladu s ustanoveními „všeobecných podmínek věrnostního programu Tommy“ (dále jen: všeobecné podmínky) shromažďovány následující povinné údaje:

 • pohlaví,
 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo.

Výše uvedené povinné údaje jsou shromažďovány pro následující účely: pohlaví – z důvodu způsobu oslovování a vytváření skupin podle pohlaví za účelem přizpůsobení propagačních materiálů (např. programy určené pouze pro ženy); jméno a příjmení, datum narození, adresa – za účelem identifikace uživatele a dodatečného ověření práva nezletilých na účast ve věrnostním programu a doručení karet na adresu bydliště, za účelem případného doručení akčních katalogů na adresu bydliště.

Datum narození slouží také k vytváření skupin podle věku za účelem realizace dalších slevových programů a akcí přizpůsobených určité věkové skupině (např.: dodatečné slevy pro důchodce; akční programy pro studenty apod.); e-mailová adresa a telefonní číslo slouží pro účely kontaktování členů v případě nedostatečných údajů uvedených v přihlášce, doručení kódů, poukázek, upozornění, resp. pro účely doručení dalších materiálů prostřednictvím e-mailu a/nebo SMS zpráv.

Výše uvedené údaje jsou shromažďovány na základě smluvního vztahu vyplývajícího z přijetí všeobecných podmínek. Při registraci / vstupem do věrnostního programu je každému uživateli vytvořen uživatelský účet, který je chráněn heslem. Uživatelský účet je základem registrace člena a obsahuje veškeré údaje související s uživatelským jménem člena. Členové přistupují k uživatelskému účtu výhradně využitím webové aplikace na adrese www.tommy.hr/program-vjernosti kde má člen možnost zobrazit stav nasbíraných i využitých bodů. Po vstupu do uživatelského účtu člen samostatně spravuje osobní uživatelský profil. Členové nejsou povinni používat webovou aplikaci, v takovém případě si mohou zkontrolovat stav bodů na svém uživatelském účtu na vytištěné účtence po provedení nákupu, jak je stanoveno všeobecnými podmínkami.

Kromě toho mohou členové, kteří si to přejí, povolit možnost Scan&Go v mobilní aplikaci Tommy, a to bez shromažďování dalších osobních údajů.

3. Úprava uživatelského profilu

3.1. Po vstupu do uživatelského účtu může člen v rámci svého uživatelského profilu přidávat další údaje. Členové zadávají další údaje dobrovolně a každý člen se samostatně rozhodne, zda bude další údaje v systému sdílet se společností. Příklady údajů jsou odpovědi na otázky: nakupujete online; ve kterém typu obchodu nejčastěji nakupujete: market, hypermarket, supermarket; jak často nakupujete: denně, jednou týdně, jednou měsíčně atd. Ve druhé skupině člen vyjadřuje svůj zájem, např. zdali má zájem o náš zahradnický program, program pro domácí mazlíčky a další podobné programy.

Tyto údaje nám slouží k tomu, abychom se seznámili se členy a jejich zájmy za účelem zkvalitnění služeb a sortimentu zboží s cílem zvýšit spokojenost členů a také za účelem včasného informování našich věrných členů o možných akcích a z důvodu přizpůsobování propagačních materiálů jejich zájmům. Základem pro shromažďování uvedených údajů je souhlas člena, tj. zadáním údajů člen poskytuje souhlas se zpracováním těchto údajů a stejným způsobem je může také vymazat.

Analýzou uvedených osobních údajů zjišťujeme možné pojítko mezi jedním nebo více osobními údaji a zájmy člena věrnostního programu v souvislosti s našimi produkty. Ke stanovení těchto pojítek používáme matematické metody, tak abychom na základě těchto pojítek mohli nabízet produkty a akce přizpůsobené přáním a zájmům člena.

Na základě vašeho souhlasu, pokud zadáte další údaje, vymezíme vaše pole zájmu jako potenciálního příjemce přizpůsobených, personalizovaných marketingových zpráv. Oblast zájmu bude vycházet z informací o používání karty (historie nákupů, typ nakupovaných produktů, frekvence a hodnota nákupů) a informací o vaší věkové skupině a pohlaví. Abychom mohli vyhodnotit účinnost marketingových zpráv, zaznamenáváme, které zprávy jste obdrželi a které produkty jste zakoupili, kdy a jak často je kupujete a také způsob platby. Dalším kritériem segmentace je místo nákupu. Na základě těchto faktorů určujeme typy budoucích přizpůsobených zpráv, které vám můžeme zasílat. Z výše uvedeného například na základě nákupních zvyklostí určíme, v jakém čase nebo s jakou frekvencí byste měli dostávat přizpůsobená reklamní sdělení a pro které skupiny produktů.

Dále jsme vybírali první uživatele služby Scan&Go na základě automatizovaného rozhodování dle kritéria členství ve věrnostním programu, využívání digitální karty věrnostního programu, bydliště v blízkosti pobočky Tommy, kde je tato služba nabízena, a frekvence nákupů.

Člen může kdykoli odvolat souhlas se zpracováním volitelné kategorie dotazů (další údaje a zájmy), a to jednoduchým smazáním těchto údajů na svém profilu. Na základě odvolání souhlasu bezpečně vymažeme všechna data získaná analýzou a členovi přestaneme zasílat personalizované akční programy přizpůsobené jeho přáním a zájmům, přičemž nadále zasíláme pouze základní oznámení a základní, nikoliv personalizovaný materiál a zprávy, a to v souladu s všeobecnými podmínkami.

4. Technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů

Správce uplatňuje adekvátní technická a organizační opatření za účelem ochrany osobních údajů a samotného zpracování. Kromě ochrany operačního prostředí využíváme také metody šifrování komunikačního kanálu prostřednictvím protokolu SSL (Secure Socket Layer).

Správce pro účely zpracování osobních údajů využívá zpracovatele v oblasti informačních technologií, přičemž se jedná o renomované chorvatské společnosti s mnohaletými zkušenostmi v této oblasti. Zpracovatele jsme pečlivě vybrali a prověřili a zavázali je smlouvou o ochraně osobních údajů dle čl. 28. GDPR.

Vaše údaje nepředáváme dalším příjemcům ani je nevynášíme mimo Evropský hospodářský prostor. Výjimkou mohou být žádosti Národního dozorového úřadu (AZOP) nebo soudní či vyšetřovací žádosti.

Osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány po celou dobu aktivního členství ve věrnostním programu. Neúplné vytištěné přihlášky, z nichž nelze rozpoznat jediný údaj, prostřednictvím kterého by mohla být osoba zkontaktována, jsou okamžitě bezpečným způsobem zničeny. Neúplné tištěné přihlášky s dodatečným doplněním spolu s potvrzením přístupu (základní údaje) obdrženým e-mailem budou uchovávány po dobu 4 (čtyř) měsíců ode dne, kdy karta začala být používána. Kompletní tištěné přihlášky budou uchovávány po dobu 4 (čtyř) měsíců ode dne, kdy karta začala být používána.

Po ukončení členství je člen ve věrnostním programu označen jako neaktivní uživatel. V okamžiku, kdy se člen stane neaktivním, mu přestáváme doručovat propagační materiály, upozornění na akce atd. Osobní údaje neaktivního člena jsou bezpečně vymazány.

Cookies

Na webových stránkách společnosti používáme soubory cookie, abychom co nejvíce zjednodušili návštěvu svých webových stránek a umožnili používání některých funkcí.

Uživatel si může přizpůsobit svůj prohlížeč tak, aby se na jeho zařízení neukládaly naše cookies, ale v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Více o cookies v „zásadách používání souborů cookie“ na stránce www.tommy.hr/program-vjernosti.

5. Práva respondentů

Respondentům umožňujeme využívat všechna práva garantovaná GDPR. Práva respondentů jsou:

 • právo na přístup k informacím,
 • právo na opravu,
 • právo na výmaz, tzv. „právo být zapomenut“,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo na podání stížnosti,
 • právo vznést námitku proti rozhodnutím založeným výhradně na automatizovaném zpracování.

Vezměte prosím na vědomí, že práva nejsou absolutní a že v závislosti na kontextu, základu zpracování nebo neexistenci nelze některá práva a v některých situacích uplatnit. V takových případech vás o tom budeme informovat a členové se mohou se všemi dotazy obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese : zastita-podataka@tommy.hr

Respondenti mohou svá práva uplatnit:

 • osobně na adrese společnosti: Domovinskog rata 93, 21000 Split,
 • odesláním žádosti poštou na naši adresu, adresované pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo
 • e-mailem zaslaným na adresu : zastita-podataka@tommy.hr

Upozornění – při podání žádosti je vyžadována identifikace žadatele.

 • Pokud nám zasíláte žádost dopisem, přiložte prosím čitelnou kopii platného občanského průkazu a případně i platnou plnou moc,
 • v případě osobní návštěvy si s sebou přineste občanský průkaz, eventuálně i platnou plnou moc.

Dále mají respondenti právo podat stížnost k dozorovému orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů (AZOP): Selska cesta 130, 10000 Záhřeb, tel.: +385 (0)1 4609 000, azop@azop.hr

6. Závěrečná ustanovení

Společnost Tommy d.o.o. se stará o vaše potřeby i osobní údaje a záleží nám na vašem názoru. Můžete nás kontaktovat na naší adrese Domovinskog rata 93, 21000 Split nebo prostřednictvím e-mailové adresy pověřence pro ochranu osobních údajů: zastita-podataka@tommy.hr

Ve Splitu dne 20. března 2023

Verzija 2.00

Tato verze 2.00 „Prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci věrnostního programu“ je platná od 20. března 2023. Ve vztahu k předchozí verzi 1.00, platné od 2. listopadu 2021, jsou níže uvedeny články, které byly částečně změněny nebo doplněny: − článek 2.1 − článek 3.1

Archiv: Verze 1.00 platná od 2. listopadu 2021 do 19. března 2023.