Všeobecné podmínky věrnostního programu

ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

Článek 1.

1.1. Společnost TOMMY d.o.o. se sídlem ve Splitu, Domovinskog rata 93, OIB: 00278260010 (dále jako: společnost) je správcem věrnostního programu Tommy (dále jen: program).

1.2. Tyto „všeobecné podmínky věrnostního programu“ upravují vztah mezi společností jakožto správcem programu a každou fyzickou osobou, která se programu dobrovolně účastní jako jeho člen. Účast v programu je zdarma. Cílem této služby je členy v rámci programu odměňovat za jejich věrnost a umožnit jim využívat řadu výhod v podobě slev na produkty, včas je informovat o vhodných akcích apod.

1.3. Členem (členy) programu mohou být pouze plnoleté fyzické osoby s bydlištěm v Chorvatské republice (dále jako: člen). Členem programu nemůže být živnostník ani právnická osoba.

1.4. Člen programu je povinen seznámit se s těmito všeobecnými podmínkami i dalšími dokumenty, na které se všeobecné podmínky odvolávají. Platná pravidla, jakož i dokumenty, na které se odvolávají, jsou veřejně dostupné na webových stránkách společnosti www.tommy.hr/program-vjernosti. Společnost si vyhrazuje právo na změnu a doplnění těchto všeobecných podmínek věrnostního programu / dále jako všeobecné podmínky /, o kterých bude člen informován zveřejněním na uvedené webové stránce.

1.5. Tyto všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti společnosti a členů programu.

1.6. Termíny použité v těchto všeobecných podmínkách, které mají rodový význam, jsou používány neutrálně a vztahují se k mužskému i ženskému rodu.

1.7. Program umožňuje členovi (členům) získávat různé výhody v rámci nákupu produktů a další výhody, to vše na základě jeho spotřebitelských zvyklostí a zájmů v rámci programu, přičemž výhody člen nezískává v hotovosti, nýbrž přidělováním věrnostních bodů, které lze použít při nákupu za účelem snížení hodnoty útraty, způsobem upraveným v dalších článcích těchto všeobecných podmínek. Člen samostatně rozhoduje o tom, kdy a jak své body v rámci všeobecných podmínek využije.

1.8. Přístupová dokumentace i komunikace jsou/probíhají primárně v chorvatštině.

1.9. Své členství v programu mohou členové využívat výhradně a pouze pro osobní potřeby. Členové mohou uplatňovat práva a výhody v rámci programu výhradně a pouze po předložení vlastní věrnostní karty Tommy (dále jen: karta). Člen každým použitím karty potvrzuje, že akceptuje všeobecné podmínky platné v okamžiku používání karty, jakož i další dokumenty, na které se odvolávají.

1.10. Člen programu může využívat různé výhody v závislosti na svých spotřebitelských zvyklostech, dalších údajích, projeveném zájmu a dalších rysech vyjádřených v rámci programu. Společnost může členovi odmítnout poskytnutí výhod a odejmout mu (zrušit) poskytnutou výhodu, pokud bude zjištěno, že (a) člen porušil všeobecné podmínky a/nebo další podmínky, které se na člena programu vztahují, nebo že (b) výhody byly členovi poskytnuty omylem nebo že (c) člen z jakéhokoli důvodu vrátil či vyměnil zakoupený produkt/službu, která byla podmínkou pro získání výhody.

ČLENSTVÍ V PROGRAMU A ŘÁDNÉ VYUŽÍVÁNÍ PROGRAMU:

Článek 2.

2.1. Právo na členství v programu a používání karty je realizováno vyplněním přihlášky do programu. Osoba, která se chce stát členem programu, je povinna vyplnit tištěnou přihlášku, která je k dispozici na všech prodejních místech společnosti, případně vyplnit přihlášku elektronicky (online), ta je dostupná na webových stránkách společnosti www.tommy.hr/program-vjernosti, nebo prostřednictvím mobilní aplikace Tommy. Aby mohl žadatel uplatnit práva v rámci programu, musí být vytištěná přihláška celá čitelně vyplněná a podepsaná žadatelem a elektronická přihláška musí být celá vyplněná a potvrzená žadatelem, čímž vzniká uživatelský účet chráněný nezávisle zvoleným heslem, tak aby společnost z přihlášky mohla určit totožnost žadatele. Pokud žadatel po vyplnění přihlášky změní své osobní údaje, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti s označením „za Tommy program nagrađivanja vjernosti“ nebo údaje změnit elektronicky (online) v uživatelském profilu.

2.2. Vyplněním přihlášky žadatel potvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a prohlášením o ochraně osobních údajů a v plném rozsahu je přijímá, přičemž v případě jejich neodsouhlasení nemůže uplatňovat členská práva vyplývající z programu.

2.3. Vyplněnou tištěnou přihlášku je zapotřebí přinést a zanechat na určeném místě v prodejnách společnosti.

2.4. V případech, kdy uživatel zasílá vyplněnou přihlášku poštou, je doporučeno ji zasílat jako doporučené psaní, společnost nenese odpovědnost za případné nepřevzetí nebo ztrátu zásilky ze strany poskytovatele poštovních služeb.

2.5. Člen, který vyplní tištěnou přihlášku, z této odebere/odtrhne dočasnou/papírovou kartu s unikátním strojově čitelným kódem a unikátním identifikačním číslem, tato dočasná/papírová karta bude sloužit jako náhrada do doby, než bude doručena skutečná karta.

2.6. Údaje nezbytné pro vyplnění přihlášky (tištěné nebo elektronické) ze strany uživatele za účelem registrace do programu jsou následující: jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále jako: základní údaje).

2.7. Základní údaje, které člen uvede při registraci do programu, budou napříště využívány jako komunikační kanál mezi společností a členem, tj. e-mailová adresa a/nebo telefon, resp. SMS − textová zpráva. Člen je povinen si zvolit alespoň jeden komunikační kanál. Nezvolení alespoň jednoho komunikačního kanálu znemožňuje členství v programu.

2.8. Na základě registrace/zápisu do programu je každému uživateli/členovi vytvořen uživatelský účet, který je chráněn heslem. Uživatelský účet je základem registrace člena a obsahuje veškeré údaje související s uživatelským jménem člena. K uživatelskému účtu se přistupuje výhradně využitím webové aplikace na adrese www.tommy.hr/program-vjernosti, kde má člen možnost zobrazit stav nasbíraných i využitých bodů. Člen/ové nejsou povinni používat webovou aplikaci, v takovém případě si mohou zkontrolovat stav bodů na svém uživatelském účtu na vytištěné účtence po provedení nákupu.

2.9. Po vstupu do uživatelského účtu člen spravuje a využívá osobní uživatelský profil. Člen svůj uživatelský profil edituje a používá samostatně, dobrovolně se rozhoduje, zdali do systému zadá další údaje (např. jestli nakupujete online; ve kterém typu obchodu – market, supermarket, maximarket, hypermarket; období nakupování, domácnost atd.) a zájmy (zájem např. o programy společnosti určené pro milovníky zvířat a jejich majitele; program pro děti: hračky a školní program atd.). Jedná se o nepovinné údaje a člen je poskytuje čistě dobrovolně, údaje jsou využívány výhradně s cílem co nejlépe poznat zákazníky, jejich přání a zájmy, a to za účelem zlepšení sortimentu zboží a spokojenosti členů, včasného informování věrných členů o možných akcích a přizpůsobení reklamních materiálů jejich zájmům.

2.10. Základní údaje nelze po dobu trvání členství v programu měnit, s výjimkou výjimečných situací z důvodu jejich skutečné změny (např. změna adresy, změna příjmení nebo jména, změna telefonního čísla nebo e-mailové adresy apod.), o čemž musí člen informovat společnost způsobem popsaným v čl. 2.1

2.11. Aby všichni členové programu mohli využívat širokou škálu služeb, které jsou přizpůsobeny členovi (potřeby spotřebitelů), obdrží zavčas informace o akcích, reklamní materiály a katalogy atd., a to prostřednictvím zvoleného komunikačního kanálu.

2.12. Člen je povinen uživatelské heslo uchovávat v tajnosti. Všechny úkony provedené s přístupovými údaji (heslem) člena jsou považovány za úkony tohoto člena. Člen musí při registraci poskytnout správné údaje a aktualizovat svůj uživatelský profil; změnit své heslo, pokud bylo zneužito nebo existuje podezření na zneužití; využívat službu v souladu s platnými předpisy.

2.13. Vícenásobné registrace nejsou povoleny.

2.14. Vyplněním přihlášky i dodatečnými změnami základních údajů a/nebo dalších údajů a/nebo zájmů člen ručí za pravdivost a správnost uvedených údajů. Společnost nenese odpovědnost za nesprávné či neúplné údaje uvedené v přihlášce a/nebo při dodatečné změně základních údajů ani za případné škody (materiální i nemateriální), které mohou na základě toho vzniknout.

2.15. E-mailová adresa a telefonní číslo uvedené členem nesmí být přiřazeny k žádnému jinému účtu. Není dovoleno poskytovat e-mailové adresy, telefonní čísla nebo jiné kontaktní údaje, které členovi nepatří, zejména jednorázové e-mailové adresy a jednorázová telefonní čísla. Člen musí uchovávat své přístupové údaje v bezpečí, je zakázáno poskytovat přístup k uživatelskému účtu jiným osobám. Jakákoli interakce se společností, která probíhá prostřednictvím uživatelského profilu nebo e-mailu, je připisována členovi. To platí i pro situace, kdy prostřednictvím uživatelského profilu a/nebo účtu člena jednaly třetí osoby, nebo situace, kdy třetí osoby měly přístup k uživatelskému účtu vinou člena. Člen je povinen neprodleně informovat společnost o neoprávněném použití svého profilu a změnit své přístupové údaje, pokud existuje podezření, že je jeho uživatelský účet a/nebo e-mail využíván třetími osobami.

VĚRNOSTNÍ KARTA TOMMY:

Článek 3.

3.1. Vydavatelem a vlastníkem karty je společnost.

3.2. Vydáním karty společnost souhlasí se vstupem člena do programu, kdy tato karta slouží jako doklad o členství v programu.

3.3. Karta je vydávána v plastové a/nebo digitální podobě s unikátním strojově čitelným kódem a unikátním identifikačním číslem čitelným pro člena.

3.4. Karta je členovi vydána zdarma, na dobu neurčitou a platí do odvolání. Karta bude členovi doručena poštou na adresu uvedenou v přihlášce. Do doby obdržení karty dle odst. 3 tohoto článku může člen používat dočasnou kartu (papírovou), která je součástí tištěné přihlášky. Člen, který požádá o digitální kartu elektronicky (online), na webových stránkách společnosti www.tommy.hr/program-vjernosti nebo prostřednictvím mobilní aplikace Tommy, okamžitě obdrží plnohodnotnou digitální kartu (spolu se kterou může vždy požádat i o fyzickou kartu). Náklady na internetové připojení a jeho využívání členem nejsou součástí služeb. Odpovědnost za výše uvedené spočívá výhradně ve smluvní povinnosti člena a jeho poskytovatele internetových služeb. Využívání služby digitální karty také vyžaduje dostatečnou kapacitu baterie a jas obrazovky, aby bylo na pokladně možné naskenovat identifikační kód. Do okamžiku vydání karty platí dočasná karta 4 (čtyři) měsíce od data aktivace, po tuto dobu může uživatel pouze sbírat body bez možnosti je využívat nebo využívat jakékoli další příslušné výhody. V okamžiku získání karty dle odst. 3 tohoto článku pozbývá dočasná (papírová) karta platnost.

3.5. Kartu lze používat výhradně na prodejních místech společnosti.

3.6. Člen odpovídá za používání a hlídání karty a společnost nenese odpovědnost za ztrátu, zničení ani zneužití karty třetími osobami. V případě ztráty nebo odcizení karty je člen povinen nahlásit ztrátu e-mailem na adresu kartica@tommy.hr (nebo poštou na adresu společnosti z čl. 1), v uvedených případech člen nemá nárok na náhradu jakékoli škody.

3.7. Po obdržení písemného oznámení o odcizení/ztrátě karty společnost zkontroluje zůstatek bodů a nahlášenou kartu zablokuje. Písemné oznámení se považuje za žádost o vydání nové karty. Ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení/žádosti bude členovi vytvořena nová karta a budou na ni převedeny věrnostní body stanovené v okamžiku zpracování žádosti.

Pokud je karta zneužita a věrnostní body jsou vyčerpány před obdržením písemného oznámení, společnost nenese odpovědnost za ztracené věrnostní body a nemohou být členovi vráceny. Nová karta bude členovi zaslána na adresu jeho bydliště – na adresu uvedenou v žádosti o vydání nové karty.

3.8. Na kartě není dovoleno cokoliv psát, mazat, škrtat nebo opravovat. V opačném případě bude karta považována za neplatnou.

SBÍRÁNÍ VĚRNOSTNÍCH BODŮ A UPLATNĚNÍ NÁROKU NA SLEVU:

Článek 4.

4.1. Člen je povinen při placení předložit kartu obsluze pokladny před uzavřením účtu na pokladně jako předpoklad pro získání věrnostních bodů. Dodatečné přičtení bodů a převod bodů na jiné karty nejsou možné, s výjimkou případu popsaného v článku 3.7.

4.2. Na uvítanou mají všichni nově registrovaní členové nárok na 100 bodů, které se připíší na jejich kartu. Za kompletně vyplněný uživatelský profil (základní údaje + doplňkové údaje + zájmy) bude člen (členové) jednorázově odměněn dalšími body, a to do výše max. 100 dalších bodů. Jednou měsíčně vám společnost prostřednictvím vyskakovacích oken a bannerů na webu a push notifikace na mobilních zařízeních připomene možnost doplnění a úpravy vašeho profilu a získání dalších bodů.

4.3. Při nákupu produktů a služeb nebo jiných akcích souvisejících se sbíráním bodů na prodejním místě, které je součástí programu, získává člen slevy ve formě věrnostních bodů tak, že za každé jedno utracené euro má nárok na jeden věrnostní bod. Za každé další jedno utracené euro získává člen jeden věrnostní bod. Například pokud člen utratí 99 eur, získá 99 věrnostních bodů. Věrnostní body nasbírané uvedeným způsobem v jednom zúčtovacím období jsou převedeny na částku představující odměnu vyjádřenou jako sleva v eurech, přičemž 100 nasbíraných věrnostních bodů má hodnotu 1 euro z částky představující odměnu.

4.4. Cigarety, poukázky, tiskoviny, obaly ve výkupu i služby jako platba vyúčtování či převzetí balíku jsou vyloučeny z částky, na základě níž se věrnostní body přidělují, jejich hodnota na účtence se do částky, z níž se věrnostní body vypočítávají, nezahrnuje.

4.5. Cigarety, poukázky, tiskoviny, obaly ve výkupu i služby jako platba vyúčtování či převzetí balíku jsou rovněž vyloučeny z částky na dokladu o zaplacení, z níž se vypočítává výše slev, které zákazník využívá ke snížení útraty a které získal sbíráním věrnostních bodů a jejich převodem na eura (na kn).

4.6. Kromě uvedených produktových skupin a služeb si společnost vyhrazuje právo vyloučit vybrané produkty/služby z částky pro výpočet věrnostních bodů, jakož i právo na slevu, což bude zveřejněno na webových stránkách společnosti www.tommy.hr/program-vjernosti.

4.7. Podmínka při využití slevy v eurech (v kn): útrata musí být větší než hodnota slevy, v součtu nejsou zahrnuty produkty z produktových skupin definovaných v bodech 4.4. a 4.5.

4.8. Při přeměně z nasbíraných věrnostních bodů na slevu v eurech (v kn) musí minimální útrata pro využití slevy činit 10 eur resp. musí být větší než hodnota slevy vzniklé využitím nasbíraných bodů člena.

4.9. Věrnostní body nelze vyměnit za hotovost. Věrnostní body získané během jednoho nákupu lze využít při dalším nákupu.

4.10. Zúčtovacím obdobím pro sbírání věrnostních bodů jsou tři měsíce, resp. jedno kalendářní čtvrtletí (I., II., III., IV.). Věrnostní body může člen využít ve formě slevy při nákupu ihned po jejich nasbírání, nejpozději však do konce dalšího zúčtovacího období. Nasbírané věrnostní body nemusí být v zúčtovacím období využity všechny najednou. Na konci zúčtovacího období nasbírané a nevyčerpané věrnostní body z předchozího zúčtovacího období propadnou.

4.11. V případě útraty nižší než 1 euro nemá člen nárok na věrnostní body.

4.12. Člen musí nasbírat minimálně 100 věrnostních bodů, aby je mohl využít jako slevu (v eurech) při nákupu.

4.13. Člen si může zkontrolovat stav získaných věrnostních bodů následujícími způsoby: na účtence po provedeném nákupu (ve spodní části účtenky je uvedena informace o zůstatku bodů), dotazem u zaměstnance na pokladně, připojením k webové stránce zadáním čísla karty, prostřednictvím mobilní aplikace Tommy, e-mailem zaslaným na kartica@tommy.hr nebo dotazem na telefonní lince: 0800 02 03.

SOUKROMÍ A OSOBNÍ ÚDAJE:

Článek 5.

5.1. Společnost zpracovává osobní údaje člena pro potřeby programu a za účelem provozování programu. Společnost jako správce programu zpracovává osobní údaje, které o členovi shromáždila během procesu získání členství (v přihlášce, prostřednictvím mobilní aplikace nebo webu), a údaje, které o členovi shromáždila v průběhu jeho využívání programu.

5.2. Prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci věrnostního programu (dále jako: prohlášení o ochraně osobních údajů) je k dispozici na webových stránkách společnosti www.tommy.hr/program-vjernosti a poskytuje bližší informace o tom, jak jsou zpracovávány osobní údaje členů, o ochraně osobních údajů, o právech členů ve vztahu k jejich osobním údajům, o době uchovávání osobních údajů a další související informace. Úprava prohlášení o ochraně osobních údajů nepředstavuje změnu těchto všeobecných podmínek.

UKONČENÍ ČLENSTVÍ V PROGRAMU:

Článek 6

6.1. Členství v programu končí (1) zrušením programu, (2) vystoupením člena, (3) vyloučením člena, (4) nepřevezme-li člen novou kartu – viz čl. 3.7.

6.2. Společnost má právo program kdykoli zrušit. Program končí okamžikem uvedeným v rozhodnutí společnosti o ukončení programu.

6.3. V případě ukončení/zrušení věrnostního programu společnost o tomto informuje členy prostřednictvím zveřejnění na oficiálních webových stránkách společnosti www.tommy.hr/program-vjernosti a také o způsobu využití nasbíraných věrnostních bodů, které členům zbývají po zveřejnění ohledně ukončení věrnostního programu.

6.4. Člen má právo z programu kdykoliv vystoupit. Člen může členství zrušit řádným vyplněním žádosti o vystoupení z věrnostního programu (dále jen: žádost), kterou najdete na tomto odkaze, a jejím zasláním podle pokynů na žádosti nebo e-mailem na adresu kartica@tommy.hr s údaji, které jsou věrohodné a shodné s údaji získanými při registraci člena, resp. během trvání členství v programu. Člen může před podáním žádosti o vystoupení z věrnostního programu uplatnit dosud nasbírané/nevyužité body na kartě. Vystoupení z věrnostního programu probíhá ihned po obdržení žádosti (online žádosti), u žádostí zaslaných v tištěné podobě nejpozději do 7 (sedmi) dnů od okamžiku, kdy ji společnost řádně obdržela, což je doba potřebná ke zpracování žádosti v systému. Po uplynutí uvedené doby jsou údaje člena anonymizovány nebo bezpečným způsobem vymazány, jestliže právní předpisy nestanoví jinak. Vystoupením z věrnostního programu všechny nevyužité body na kartě propadají.

6.5. Společnost může bez zvláštního nebo předchozího upozornění vyloučit člena z programu v případě podezření, že člen jedná v rozporu s těmito všeobecnými podmínkami, nebo pokud je to nezbytné pro to, aby společnost dodržela smluvní či zákonné povinnosti, eventuálně v jiných případech uvedených v těchto všeobecných podmínkách.

6.6. Za účelem udržování aktuální databáze členůspolečnost právo vyloučit z programu každého člena, který nejméně 1 (jeden) rok nepoužívá svoji kartu. V případě vyloučení člena jsou všechny výhody a zbývající nasbírané a nevyužité věrnostní body zrušeny.

6.7. Dnem zrušení programu, resp. dnem vystoupení nebo vyloučení, člen trvale ztrácí všechna svá členská práva, včetně nároku na všechny dosud získané a nevyužité body a výhody.

ODPOVĚDNOST:

Článek 7.

7.1. Kromě úmyslu nebo hrubé nedbalosti společnost nepřebírá odpovědnost za škody (materiální či nemateriální) vzniklé:

 • z důvodu opomenutí, kvůli kterému nebyl člen informován o výhodě a nemohl ji využít, a/nebo
 • z důvodu vady výrobku a/nebo
 • z důvodu chyby v chodu systému a nesprávně přidělené výhody (včetně nesprávně přidělených nebo odečtených bodů) a/nebo
 • z důvodu ztráty nebo snížení počtu bodů či jiných výhod v důsledku neoprávněného přístupu k systémům (kybernetický útok a podobně) a/nebo
 • z důvodu odcizení, ztráty, okopírování nebo jiného neoprávněného použití karty, uživatelského účtu či uživatelského profilu člena a bodů nebo jiných výhod na nich dostupných a/nebo
 • z důvodu situace, kdy dočasně není možné využívat výhody programu při jednotlivých transakcích/nákupech, a/nebo
 • v důsledku jednání nebo činnosti samotného člena, což zahrnuje i jednání třetích osob, kterým člen dal svou kartu či její číslo nebo umožnil přístup k uživatelskému účtu.

7.2. Společnost nepřebírá odpovědnost za správnost údajů uvedených v přihlášce člena a případné škody (materiální či nemateriální), které mohou na základě toho vzniknout.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Článek 8.

8.1. Veškeré změny a doplnění všeobecných podmínek zveřejní společnost na svých webových stránkách www.tommy.hr/program-vjernosti. Změny vstupují v platnost po uplynutí 14 dnů ode dne zveřejnění a považují se za odsouhlasené, pokud uživatel v této lhůtě nevrátí kartu vydavateli ani písemně nezruší/neodmítne používání karty. Všechny věrnostní body a výhody je v tomto případě nutné využít ve lhůtě 14 dnů, poté pozbývají platnosti.

8.2. V případě sporu mezi společností a členem je orgánem kompetentním k jeho řešení soud ve Splitu.

Ve Splitu dne 1. prosince 2022.

 

Verzija 03.

Tato verze 03 „všeobecných podmínek věrnostního programu“ je platná od 1. ledna 2023. Ve vztahu k předchozí verzi 02 „všeobecných podmínek věrnostního programu“, platné od 5. září 2022, jsou níže uvedeny články, které byly částečně nebo kompletně změněny:

 • Článek 4.3.
 • Článek 4.5.
 • Článek 4.7.
 • Článek 4.8.
 • Článek 4.11.
 • Článek 4.12.

 

Archiv:

Verze 01 platná od 2. listopadu 2021 do 4. září 2022 → odkaz

Verze 02 platná od 5. září 2022 do 31. prosince 2022 → odkaz