Opći uvjeti programa nagrađivanja vjernosti

UVODNE ODREDBE:

 

Članak 1.

1.1. TOMMY d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 93, OIB: 00278260010 (dalje u tekstu: Društvo) voditelj je Tommy programa nagrađivanja vjernosti (dalje u tekstu: Program).

1.2.        Ovi Opći uvjeti programa nagrađivanja vjernosti uređuju odnos Društva kao voditelja Programa te svake fizičke osobe koja dobrovoljno sudjeluje u Programu kao njegov član. Sudjelovanje u Programu je besplatno. Ova usluga ima za cilj svoje Članove u sklopu Programa nagraditi za iskazanu vjernost te im omogućiti korištenje niza pogodnosti u vidu popusta na proizvode, pravovremeno ih obavještavati o prigodnim akcijama, promocijama i dr.

1.3.        Član/ovi programa mogu biti isključivo punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Član). Član Programa ne može biti obrtnik ni pravna osoba.

1.4.        Član Programa obvezan je upoznati s se ovim Općim uvjetima kao i ostalim dokumentima na koje se Opći uvjeti pozivaju. Važeća pravila, kao i dokumenti na koje se pozivaju, javno su dostupna/i na internet stranici Društva www.tommy.hr/program-vjernosti. Društvo zadržava pravo izmjene i dopune ovih Općih uvjeta programa nagrađivanja vjernosti/dalje u tekstu: Opći uvjeti/ o čemu će Člana obavijestiti objavom na navedenoj internet stranici.

1.5.        Ovim Općim uvjetima uređuju se prava i obveze Društva i Člana Programa.

1.6.        Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

1.7.        Program omogućuje Članu/Članovima ostvarivanje različitih pogodnosti na kupnju proizvoda te ostale promotivne pogodnosti sve na temelju njegovih potrošačkih navika i interesa u okviru Programa, pri čemu pogodnosti Član ne ostvaruje u gotovini, već pripisivanjem nagradnih bodova koje može iskoristiti pri kupnjama u svrhu sniženja vrijednosti računa, na način kako je regulirano u daljnjim člancima ovih Općih uvjeta. Član samostalno odlučuje kada će i kako u okviru Općih uvjeta iskoristiti svoje bodove.

1.8.        Pristupna dokumentacija kao i komunikacija primarno se odvija na hrvatskom jeziku.

1.9.        Svojim članstvom u Programu, Članovi se mogu koristiti isključivo i samo za osobne potrebe. Članovi mogu ostvarivati prava i pogodnosti Programa isključivo i samo uz predočenje vlastite Tommy kartice vjernosti (dalje u tekstu: Kartica). Svakom uporabom Kartice, Član potvrđuje da prihvaća Opće uvjete važeće u trenutku korištenja Karticom, kao i ostale dokumente na koje se oni pozivaju.   

1.10.      Član Programa može ostvarivati različite pogodnosti, a ovisno o svojim potrošačkim navikama, dodatnim podacima i iskazanim interesima te ostalim obilježjima iskazanim u okviru Programa. Društvo može Članu odbiti dodijeliti pogodnosti i oduzeti (poništiti) mu dodijeljenu pogodnost ako se utvrdi da (a) Član je kršio Opće uvjete i/ili druge uvjete koji se primjenjuju na Člana Programa ili (b) su Članu pogodnosti dodijeljene greškom ili (c) je Član zbog bilo kojeg razloga vratio ili zamijenio kupljeni proizvod/uslugu koja je bila uvjet ostvarivanja pogodnosti.  

 

ČLANSTVO U PROGRAMU I PRAVILNO KORIŠTENJE PROGRAMA:

Članak 2.

2.1.        Pravo na članstvo u programu te korištenje Kartice ostvaruje se popunjavanjem pristupnice za Program. Osoba koja želi postati članom Programa vjernosti obavezna je popuniti tiskanu pristupnicu, a koje tiskane pristupnice su dostupne na svim prodajnim mjestima Društva ili popuniti pristupnicu elektroničkim putem (on line), dostupnu na web stranicama Društva – www.tommy.hr/program-vjernosti  ili putem Tommy mobilne aplikacije.

Da bi podnositelj ostvario prava Programa vjernosti, tiskana pristupnica mora biti čitko popunjena u cijelosti te potpisna od strane podnositelja, a elektronička pristupnica popunjena u cijelosti i potvrđena od podnositelja čime stvara svoj korisnički račun koji je zaštićen samostalno odabranom korisničkom lozinkom, na način da Društvo iz pristupnice može utvrditi identitet podnositelja. Ako nakon ispunjenja pristupnice podnositelj promijeni osobne podatke, dužan je o tome pisanim putem preporučenom pošiljkom obavijestiti Društvo na adresu sjedišta Društva s naznakom „za Tommy programa nagrađivanja vjernosti“ ili u korisničkom profilu elektroničkim putem (on line) iste izmijeniti.

2.2.        Popunjavanjem pristupnice podnositelj potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima i Izjavom o privatnosti te iste prihvaća u cijelosti, a u slučaju ne prihvaćanja istih ne ostvaruje članska prava iz Programa.

2.3.        Ispunjenu tiskanu pristupnicu potrebno je donijeti i odložiti na predviđeno mjesto u  prodavaonicama Društva.

2.4.      U slučajevima kad korisnik popunjenu Pristupnicu šalje Poštom, preporuka je da se pošta šalje kao preporučena pošiljka, Društvo ne odgovara za slučajeve ne zaprimljene pošte ili gubitka pošte od strane pružatelja poštanskih usluga.

2.5.      Član koji popuni tiskanu pristupnicu, na istoj pristupnici će za sebe uzeti/otkinuti po perforaciji privremenu/papirnatu karticu s jedinstvenim kodom čitljivom računalu te jedinstvenim identifikacijskim brojem, koja privremena/papirnata kartica će poslužiti kao zamjena do dostave prave trajne Kartice.

2.6.        Nužni podaci za popunjavanje pristupnice (tiskane ili elektroničke-on line pristupnice) od strane korisnika u svrhu registracije u Program su sljedeći: ime i prezime, spol, datum rođenja, adresa, e-mail adresa, tel/mobitel (dalje u tekstu: osnovni podaci).

2.7.        Osnovni podaci koje Član dostavlja pri registraciji u Program se ubuduće koriste kao komunikacijski kanal Društva prema Članu i to e-mail adresa i/ili mobitel odnosno sms - tekstualna poruka.  Član je obvezan odabrati bar jedan komunikacijski kanal.  Propust odabira bar jednog komunikacijskog kanala onemogućava članstvo u Programu.  

2.8.        Registracijom/upisom u Program kreira se korisnički račun za svakog korisnika/člana, a koji je zaštićen šifrom. Korisnički račun je temelj registracije Člana i obuhvaća sve podatke koji se vežu uz korisničko ime Člana. Korisničkom se računu pristupa isključivo korištenjem web aplikacije na adresi www.tommy.hr/program-vjernosti gdje Član ima mogućnost pregledavanja stanja prikupljenih bodova i utrošak istih.  Član/ovi nisu dužni koristiti web aplikaciju, a tada uvid u stanje bodova o svom korisničkom računu mogu provjeriti na tiskanom računu po izvršenoj kupnji.

2.9.        Ulaskom u korisnički račun Član uređuje i koristi osobni korisnički profil.  Član svoj  korisnički profil uređuje i koristi samostalno, dragovoljno odlučuje hoće li u sustav unijeti  dodatne podatke (primjerice: obavljate li kupovinu preko interneta; u kojem tipu trgovine – market, supermarket, maximarket, hipermarket; period obavljanja kupovine, kućanstvo i dr.)  i interese (interesi primjerice  za programe Društva namijenjene za ljubitelje životinja i vlasnike kućnih ljubimaca; program za djecu: igračke i program za školu; i dr.). Ovo su neobavezni podaci i Član ih navodi isključivo dragovoljno, podaci se koriste isključivo s ciljem što boljeg poznavanja kupaca, njihovih želja i interesa kako bi poboljšali asortiman roba i zadovoljstvo Članova, te kako bi svoje vjerene Članove pravovremeno obavijestili o mogućim akcijama te promidžbene materijale prilagodili njihovim interesima.

2.10.     Osnovni podaci se ne mogu mijenjati za vrijeme trajanja članstva u Programu, osim u izuzetim situacijama zbog stvarne/realne promjene istih (npr. promjena adrese, promjena prezimena ili imena, promjena broja mobitela/telefona ili e-mail adrese i dr.), a o čemu Član mora obavijestiti Društvo na način kako je to opisano u čl. 2.1.

2.11.      Svim Članovima Programa kako bi mogli uživati u širokom rasponu usluga koje su prilagođene Članu (potrošačke potrebe) pravovremeno će se dostavljati obavijesti o akcijama, promotivni materijali i katalozi i dr. putem odabranog komunikacijskog kanala.

2.12.      Član je dužan držati korisničku lozinku tajnom. Sve radnje koje se učine s pristupnim podacima (lozinkom) Člana, smatraju se radnjama tog Člana. Član mora osigurati točne podatke tijekom registracije i ažurirati svoj korisnički profil-račun; svoju lozinku promijeniti ako je zloupotrijebljena ili se sumnja na zlouporabu; koristiti uslugu u skladu s važećim propisima.

2.13.     Višestruke registracije nisu dozvoljene.

2.14.      Popunjavanjem pristupnice kao i naknadnim promjenama osnovnih podataka i/ili dodatnih podatka i/ili interesa, Član jamči za istinitost i točnost dostavljenih podataka. Društvo ne odgovara za netočne ili nepotpune podatke navedene u pristupnici i/ili naknadnoj promjeni osnovnih podataka kao ni za eventualnu štetu  (materijalnu i nematerijalnu) koja može nastati po toj osnovi.

2.15.     Adresa e-pošte i broj mobilnog telefona koje Član navodi ne smiju biti dodijeljeni niti jednom drugom računu. Nije dozvoljeno davati adrese e-pošte, brojeve mobilnog telefona ili druge kontaktne podatke koji ne pripadaju Članu, posebno jednokratne adrese e-pošte. Član mora čuvati svoje pristupne podatke na sigurnom, zabranjeno je davati drugim osobama pristup korisničkom računu.

Svaka interakcija s Društvom koja se odvija putem korisničkog profila pripisuje se Članu. To se također odnosi na situacije u kojima su treće osobe djelovale preko Članovog korisničkog profila i/ili računa ili situacije u kojima su treće osobe imale pristup korisničkom profilu zbog skrivljenog ponašanja Člana. Član je dužan obavijestiti Društvo odmah o neovlaštenom korištenju svog profila te promijeniti svoje pristupne podatke ako postoje naznake da njegov profil-račun koriste treće osobe. 

 

TOMMY KARTICA VJERNOSTI:

Članak 3.

3.1.        Izdavatelj i vlasnik Kartice je Društvo.

3.2.        Izdavanjem Kartice Društvo prihvaća pristup Člana u program te ona služi kao dokaz članstva u programu.

3.3.        Trajna Kartica se izdaje u plastičnom i/ili digitalnom obliku s jedinstvenim kodom čitljivom računalu te jedinstvenim identifikacijskim brojem čitljivom Članu.

3.4.        Kartica se Članu izdaje bez naknade, na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva. Kartica će Članu biti dostavljena poštom na adresu navedenu u pristupnici. Do zaprimanja trajne Kartice iz stavka 3. ovog članka, Član može koristiti privremenu karticu (papirnatu karticu) koja je sastavni dio tiskane pristupnice. Član koji zatraži digitalnu karticu elektroničkim (on line) putem, na web stranicama Društva www.tommy.hr/program-vjernosti ili putem Tommy mobilne aplikacije dobivaju odmah trajnu digitalnu Karticu (uz koju uvijek mogu zatražiti i dobivanje fizičke Kartice). Troškovi uspostavljanja internetske veze i njenog održavanja s strane Člana nisu dio usluga. Za navedeno odgovornost leži isključivo u ugovornoj obvezi Člana i njegova pružatelja internetskih usluga. Korištenje usluge digitalne kartice također zahtijeva dostatnu napunjenost baterije i svjetlinu zaslona kako bi se mogao skenirati identifikacijski kôd na blagajni.

Do trenutka izdavanja trajne Kartice, privremena kartica vrijedi 4 (četiri) mjeseca od datuma aktivacije, te korisnik u tom razdoblju može samo prikupljati bodove bez mogućnosti korištenja istih ili korištenja bilo kakvih drugih pripadajućih pogodnosti. Trenutkom dobivanja trajne kartice iz stavka 3. ovog članka prestaje važiti privremena (papirnata) kartica.

3.5.        Kartica se može koristiti isključivo na prodajnim mjestima Društva. 

3.6.        Član je odgovoran za korištenje i sigurno čuvanje Kartice te Društvo ne odgovara za gubitak, uništenje niti za zloupotrebu Kartice od strane trećih osoba. U slučaju gubitka ili krađe kartice Član je dužan prijaviti nestanak e-poštom na adresu: kartica@tommy.hr   (ili poštom na adresu Društva iz čl.1), u navedenim slučajevima Član nema pravo na naknadu bilo kakve štete.

3.7.        Nakon primitka pisane obavijesti o otuđenoj/nestaloj kartici Društvo će provjeriti bodovno stanje te blokirati prijavljenu karticu. Pisana obavijest smatra se zahtjevom za izdavanje nove kartice. Članu će u roku od 10 radnih dana računajući od dana zaprimanja pisane obavijesti/zahtjeva biti napravljena nova kartica i na nju prebačeni nagradni bodovi utvrđeni u trenutku obrade zahtjeva.

Ukoliko je kartica zlorabljena i nagradni bodovi iskorišteni prije primitka pisane obavijesti, Društvo ne odgovara za izgubljene nagradne bodove i oni se ne mogu vratiti Članu. Nova kartica Članu će biti poslana na kućnu adresu - na adresu navedenu u zahtjevu za izdavanje nove kartice.

3.8.        Na Karticu nije dopušteno ništa pisati, brisati, precrtavati ili popravljati. U suprotnom će se Kartica smatrati nevažećom.

 

PRIKUPLJANJE NAGRADNIH BODOVA I OSTVARIVANJE PRAVA NA POPUST:

Članak 4.

4.1.        Član je dužan prilikom plaćanja predočiti blagajniku karticu prije zaključenja računa na blagajni kao preduvjet za ostvarenje nagradnih bodova. Naknadni unos bodova i prebacivanje bodova na druge kartice nije moguć osim u slučaju opisanom člankom 3.7.

4.2.       Društvo će jedan put mjesečno putem pop-up modela i bannera na webu te push notifikacije na mobilnim uređajima, podsjetiti na mogućnost dopune i uređivanja korisničkog profila.

4.3.        Pri kupnji proizvoda, usluga ili drugim akcijama koje se odnose na prikupljanje bodova na prodajnom mjestu koje sudjeluje u programu, Član ostvaruje popuste u obliku nagradnih bodova na način da za svaki potrošeni 1 euro ostvaruje pravo na jedan nagradni bod. Za svaki idući potrošeni 1 euro , član ostvaruje 1 nagradni bod. Npr. ako Član potroši 99 eura, ostvario je 99 nagradnih bodova.

Na navedeni način sakupljeni nagradni bodovi u jednom obračunskom razdoblju pretvaraju se u nagradni iznos izražen kao popust u eurima, pri čemu 100 sakupljenih nagradnih bodova vrijedi 1 euro nagradnog iznosa.

4.4.         Grupa proizvoda: cigarete, bonovi, tiskovine, ambalaža u otkupu, kao i usluge: plaćanje računa, preuzimanje paketa, isključeni su iz sume za prikupljanje nagradnih bodova, njihov iznos na računu ne zbraja se u obračun nagradnih bodova.

4.5.         Grupa proizvoda cigarete, bonovi, tiskovine, ambalaža u otkupu, kao i usluge: plaćanje računa, preuzimanje paketa također se izuzimaju iz sume na računu od koje se oduzimaju iznosi popusta koje kupac koristi za umanjenje računa, a zaradio ih je prikupljanjem nagradnih bodova, konverzijom u eure.

4.6.        Osim navedenih grupa proizvoda i usluga, Društvo zadržava pravo isključiti odabrane proizvode/usluge iz sume za obračun nagradnih bodova kao i pravo na ostvarenje popusta, a što će objaviti na stranicama Društva - www.tommy.hr/program-vjernosti.

4.7.       Zadani uvjet prilikom korištenja popusta u eurima: račun mora biti veći od iznosa popusta, u zbroj ne ulaze proizvodi iz grupe proizvoda definiranim u točkama 4.4. i 4.5. 

4.8.        Prilikom konverzije prikupljenih nagradnih bodova u popust u eurima, minimalni račun za korištenje popusta mora iznositi 10 eura, odnosno, biti veći od vrijednosti popusta nastalog iskorištenjem prikupljenih bodova člana.  

4.9.        Nagradni bodovi se ne mogu mijenjati za gotovinu.

Nagradni bodovi sakupljeni prilikom jedne kupnje mogu se koristiti pri sljedećoj kupnji.

Iznos računa se ne može u cijelosti zamijeniti s iznosom ostvarenih bodova te minimalni iznos računa kojeg Član plaća mora iznositi 1 euro.

4.10.      Obračunski period za sakupljanje nagradnih bodova iznosi tri mjeseca, odnosno jedan kalendarski kvartal (I., II.,III.,IV.).  Član nagradne bodove može iskoristiti u obliku popusta pri kupnji odmah kada ih sakupi, a najkasnije do isteka sljedećeg obračunskog perioda. Prikupljeni nagradni bodovi ne moraju se utrošiti odjednom u obračunskom periodu.

Istekom obračunskog perioda, prikupljeni, a neiskorišteni nagradni bodovi iz prethodnog obračunskog perioda se poništavaju.

4.11.      Za iznose računa niže od 1 eura, član ne ostvaruje pravo na prikupljanje nagradnih bodova.

4.12.      Član mora prikupiti minimalno 100 nagradnih bodova kako bi ih mogao iskoristiti kao popust u (eurima) pri kupnji.

4.13.      Provjeru statusa ostvarenih nagradnih bodova Član može provjeriti na sljedeće načine: utvrditi na računu nakon kupovine (na dnu računa je navedena informacija o stanju bodova), upitom djelatniku na kasi, povezivanjem s web stranicom na način da se upiše broj kartice, putem Tommy mobilne aplikacije, upitom na mail: kartica@tommy.hr ili putem upita na info telefon: 0800 02 03.

 

PRIVATNOST I OSOBNI PODACI:

Članak 5.

5.1.        Društvo obrađuje osobne podatke Člana za potrebe Programa i u svrhu vođenja Programa. Društvo kao voditelj Programa obrađuje one osobne podatke koje je prikupilo od Člana prilikom učlanjenja (u pristupnici, putem mobilne aplikacije ili weba) te one podatke koje je prikupilo o Članu tijekom njegova korištenja Programa.

5.2.        Izjava o privatnosti  Programa (dalje u tekstu: Izjava o privatnosti) dostupna je na web-stranici Društva - www.tommy.hr/program-vjernosti i pruža više informacija o tome kako se obrađuju osobni podaci članova, o zaštiti osobnih podataka, o pravima članova u vezi s njihovim osobnim podacima, o razdoblju čuvanja osobnih podataka i ostale povezane informacije. Izmjena Izjave o privatnosti ne predstavlja promjenu ovih Općih uvjeta.

 

PRESTANAK ČLANSTVA U PROGRAMU:

Članak 6.

6.1.        Članstvo u programu prestaje (1) ukidanjem programa, (2) istupanjem Člana, (3) isključenjem Člana, (4) kada Član ne preuzme novu Karticu opisano u čl.3.7.

6.2.        Društvo ima pravo u svakom trenutku ukinuti program. Program prestaje od trenutka naznačenog u odluci Društva o ukidanju Programa.

6.3.        U slučaju (prestanka) ukidanja programa vjernosti Društvo će članove obavijestiti putem objave na službenoj web stranici Društva www.tommy.hr/program-vjernosti, kao i o načinu iskorištenja prikupljenih nagradnih bodova koji su preostali nakon objave prestanka programa vjernosti.

6.4.        Član ima pravo u svakom trenutku istupiti iz programa. Član može istupiti na način da uredno popuni Zahtjev za istupanje iz Programa (u daljnjem tekstu: Zahtjev) koji se nalazi na: www.tommy.hr te ga pošalje sukladno uputi na Zahtjevu ili mailom na adresu kartica@tommy.hr sa podacima koji su vjerodostojni te istovjetni zaprimljenim podacima prilikom prijave člana, odnosno tijekom trajanja članstva u Programu. Član može prije podnošenja zahtjeva za istupanje iz Programa  potrošiti  do tada prikupljene/neiskorištene bodove na kartici. Istupanje iz Programa se provodi odmah po zaprimanju zahtjeva (on-line zahtjevi),  a za zahtjeve poslane tiskanicom najkasnije u roku 7 (sedam) dana, što je vrijeme potrebno da se zahtjev obradi u sustavu  od trenutka kad ga je Društvo uredno zaprimilo. Nakon isteka navedenog roka, podaci Člana se anonimiziraju  ili brišu na siguran način osim ako pozitivnim pravnim propisima nije drugačije određeno. Istupanjem iz Programa svi neiskorišteni bodovi na kartici se poništavaju.

6.5.        Društvo može bez posebnog ili prethodnog upozorenja isključiti Člana iz Programa u slučaju sumnje da Član postupa protivno ovim Općim uvjetima ili ako je to potrebno kako bi Društvo udovoljilo ugovornoj ili zakonskoj obvezi ili u drugim slučajevima predviđenim ovim Općim uvjetima.

6.6.        U cilju održavanja baze članova aktualnom, Društvo ima pravo isključiti iz programa svakog Člana koji se najmanje 1 (jednu) godinu ne koristi svojom Karticom. U tom slučaju isključenja Člana, sve pogodnosti i preostali prikupljeni, a neiskorišteni nagradni bodovi se brišu.  

6.7.        S danom ukidanja Programa, odnosno danom istupanja, odnosno danom isključenja, Član trajno gubi sva svoja članska prava, uključujući i pravo na sve dotad stečene, a neiskorištene bodove i pogodnosti.

 

ODGOVORNOST:

Članak 7.

7.1.        Osim u slučaju namjere ili krajnje nepažnje, Društvo ne preuzima odgovornost za štetu (materijalnu ili nematerijalnu) nastalu;

 • zbog propusta zbog kojeg Član nije bio obaviješten o pogodnosti te nije istu mogao ostvariti i/ili
 • zbog nedostatka kod proizvoda i/ili
 • zbog greške u radu sustava te krivo dodijeljene pogodnosti (uključujući krivo dodijeljene ili oduzete bodove), i/ili
 • zbog nestanka ili umanjenja bodova ili drugih pogodnosti uslijed neovlaštenog pristupa  sustavima (računalni napad i slično), i/ili
 • zbog krađe, gubitka, kopiranja ili drugog neovlaštenog korištenja Kartice ili korisničkog računa ili korisničkog profila Člana te tamo dostupnih bodova ili drugih pogodnosti, i/ili
 • zbog situacije u kojoj se privremeno nije moguće koristiti pogodnostima Programa u pojedinoj transakciji/kupnji i/ili
 • zbog radnje ili aktivnosti samog Člana, a što uključuje i radnje trećih osoba kojima je Član dao svoju karticu ili broj svoje  kartice ili omogućio pristup korisničkom računu.

7.2.        Društvo ne preuzima odgovornost za točnost podataka navedenih u pristupnici Člana te moguću štetu (materijalnu ili nematerijalnu) koja može nastati po toj osnovi.

 

ZAVRŠNE ODREDBE:

Članak 8.

8.1.        Sve izmjene i dopune Općih uvjeta Društvo će objaviti na internetskim stranicama Društva  www.tommy.hr/program-vjernosti. Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 14 dana od dana objave, a smatraju se prihvaćenima ako korisnik u tom roku ne vrati karticu izdavatelju niti pisanim putem otkaže korištenje kartice. Svi nagradni bodovi i pogodnosti u tom slučaju moraju se iskoristiti u roku od 14 dana, nakon čega prestaju vrijediti.

8.2.        U slučaju spora između Društva i Člana nadležan je sud u Splitu.

 

U Splitu, 14. veljače 2024. godine.

 

Verzija 04.

Ovi „Opći uvjeti programa nagrađivanja vjernosti“ Verzija 04. stupaju na snagu, odnosno primjenjuju se od 01. ožujka 2024. godine. U odnosu na prethodnu verziju „Opći uvjeti programa nagrađivanja vjernosti“ Verziju 03. od 01. prosinca 2022. godine, niže u tekstu su taksativno navedeni članci koji su se mijenjali:

 • Članak 4.2.
 • Članak 4.3.
 • Članak 4.5.
 • Članak 4.7.
 • Članak 4.8.
 • Članak 4.9.
 • Članak 4.11.

 

Arhiva:

Verzija 01. važeća od 02. studenog 2021. godine do 04. rujna 2022. godine → link

Verzija 02. važeća od 05. rujna 2022.godine do 31. prosinca 2022. godine → link

Verzija 03. važeća od 1. siječnja 2023. godine do 29. veljače 2024. godine → link